Jubileusz 80-lecia dr inż. Władysława Mariana Kozłowskiego

Twórca mazurskiej szkoły szkółkarstwa

Władysław Marian Kozłowski urodził się 15.06.1935 r. w Cydzynie Nowym k/Łomży jako syn rolnika. Już w wieku 15 lat po śmierci ojca wraz z matką prowadził gospodarstwo rolne. W 1956 r. zatrudnił się jako stolarz meblowy w EZPT w Ełku. Praca ta nie dawała mu zadowolenia i postanowił zaocznie podjąć naukę w Technikum Ogrodniczym w Sochaczewie, które ukończył w 1968 r. z wynikiem bardzo dobrym. Zawsze interesowała go przyroda, rolnictwo a zwłaszcza ogrodnictwo. Przez dwa lata do 1967 r. pracował w Ełku jako kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej. Od 1965 do 1970 kierował 10 hektarowym gospodarstwem ogrodniczym. W 1970 r. rozpoczął prace w Spółdzielni Ogrodniczej w Ełku jako główny specjalista od spraw produkcji. Po podziale administracyjnym został awansowany na stanowisko samodzielnego specjalisty do spraw produkcji ogrodniczej woj. suwalskiego.

Awans ten pozwolił mu organizować i nadzorować produkcję ogrodniczą w całym województwie. Rozszerzył znacznie ilość upraw warzyw a także roślin sadowniczych. Zwiększył ilość nasadzeń sadowniczych drzew i roślin jagodowych. Do nasadzeń polecał szeroki zestaw roślin sprawdzonych w warunkach woj. suwalskiego. Zawsze konsultował nasadzenia z ośrodkiem badawczym podległym Instytutowi Sadownictwa, którym kierowała doc. dr Anna Korsak.

W 1985 r. na prośbę Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suwałkach zatrudnił się jako główny specjalista ds. ogrodnictwa i doświadczeń. Na tym stanowisku pracował do przejścia na emeryturę w 1992 r.

W 1974 r. rozpoczął studia na WSR w Olsztynie na Wydziale Rolniczym. Po I semestrze przeniósł się do SGGW w Warszawie na Wydział Ogrodniczy. Stopień inżyniera uzyskał w 1979 r. W tym też roku został przyjęty na studia magisterskie w ART w Olsztynie. Stopień magistra uzyskał w 1981 r. po wykonaniu pracy magisterskiej w Katedrze Ogrodnictwa z zakresu uprawy truskawki. Promotorem pracy był dr inż. Wiesław Kulesza.

Dr inż. W.M Kozłowski był i jest bardzo pracowity i jednocześnie otwarty na współpracę naukową. Pracownicy Katedry Ogrodnictwa w oparciu o jego prywatne gospodarstwo (kilka hektarów) przeprowadzili wiele badań sadowniczych.             Na jego plantacjach w Nowej Wsi Ełckiej prowadzono badania z fenofazami, morfologią, plonowaniem gatunków i odmian roślin głównie jagodowych – truskawki, agrest, maliny, aronia. Niektóre z tematów badawczych prowadził samodzielnie, ale większość była koordynowana przez Katedrę Ogrodnictwa w Olsztynie.     Najbardziej twórczy okres tej współpracy przypadł a na lata 1980-1990.

Dr Kozłowski współpracował również z SGGW z Wydziałem Ogrodniczym (z prof. dr hab. A. Kropisz), Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach ( z prof. dr hab. O. Nowosielskim), Instytutem Sadownictwa w Skierniewicach i Ogrodnictwa w Babtai (Litwa).

W 1989 r. na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej w zakresie nowych metod uprawy truskawek i pozytywnej obronie uzyskał na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie stopień doktora nauk rolniczych. W latach 90 tych ubiegłego stulecia przeprofilował produkcję w swoim gospodarstwie na szkółkarską. Specjalizuje się w produkcji roślin liściastych i iglastych a także bylin i roślin jednorocznych.

Dr inż. W.M. Kozłowski produkuje roślinność, która w warunkach Polski północno-wschodniej nie przemarza lub jest tylko lekko uszkodzona podczas surowych zim i szybko regeneruje te uszkodzenia.

Dzięki współpracy z doktorem W.M. Kozłowskim Katedra Ogrodnictwa otrzymywała często od niego nieodpłatnie sadzonki na nowe doświadczenia i kolekcje dydaktyczne do ogrodu w Kortowie (aronia, agrest, różne odmiany truskawki). Pracownicy Katedry Ogrodnictwa w oparciu o wyniki zebrane z poletek w Nowej Wsi Ełckiej opublikowali we współautorstwie z doktorem W.M. Kozłowskim 13 rozpraw i 17 doniesień (dr inż. Wiesław Kulesza 3 rozprawy i 14 doniesień, prof. dr hab. Zdzisław Kawecki 10 rozpraw i 3 doniesienia).

Doktor W.M. Kozłowski ma w swoim dorobku naukowym 15 rozpraw naukowych i 60 doniesień na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Część z nich była prezentowana samodzielnie lub z pracownikami innych jednostek badawczych. Ponadto opublikował 3 prace o charakterze utylitarnym (regionalne).

Wspólnie z doc. dr Anną Korsak, dr Wiesławem Kuleszą i prof. dr hab. Zdzisławem Kaweckim wziął udział w opracowaniu monograficznym dotyczącym sadownictwa woj. suwalskiego (wyd. ART w Olsztynie 1994/95). Książka ta została wręczona prof. dr hab. Szczepanowi Aleksandrowi Pieniążkowi na jubileuszu 80-lecia. Był z niej bardzo zadowolony (Profesor Szczepan Pieniążek będąc dyrektorem Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach zatrudnił w Siejniku doc. dr Annę Korsak).

Dr inż. Władysław Marian Kozłowski jest wielkim społecznikiem i altruistą. Wspomaga różne instytucje społeczne (szkoły, kościoły) ofiarując za darmo wspaniałą roślinność do zagospodarowania terenów.

Jest ofiarodawcą wielu roślin do obsadzania terenów zieleni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Między innymi podarował dęby posadzone przy Alei Katyńskiej w Kortowie – to jego dar.  Jeden z Jego dębów był sadzony przy pomniku przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Także zieleń przy domu parafialnym i Kościele Św. Franciszka z Asyżu pochodzi z Jego szkółki i jest ofiarą dla parafii.

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki dr h.c.

Dr inż. W.M. Kozłowski na tle uformowanych przez siebie roślin iglastych

Od lewej: prof. dr hab. dr h.c. Zdzisław Kawecki w rozmowie z dr.inż. Władysławem Marianem Kozłowskim.

 

Od prawej :- prof. dr hab. dr h.c. Zdzisław Kawecki, dr inż. Teresa Kawecka  na stoisku  dr. inż. Władysława Mariana Kozłowskiego podczas Targów Ogrodniczych  „ Pamiętajmy o Ogrodach ” w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Od prawej: Danuta Kopytowska, ks. kanonik Mirosław Hulecki, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Kortowie, prof. dr hab. Jan Kopytowski, dr  inż. Teresa Kawecka i prof. dr hab. dr h.c. Zdzisław Kawecki w gospodarstwie szkółkarskim dr. inż. Władysława Mariana Kozłowskiego.

Komentarze nie są dozwolone.