ZAPROSZENIE

 

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 15.04.15r o godz. 15:00

na

spotkanie

z

Prof. dr hab. Andrzejem Łachaczem

„Iran – Kraj i Ludzie”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

 

prof. dr hab. Andrzej Łachacz

Dane biograficzne:

Urodził się 12.06.1959 r. w Dźwierzutach, woj. warmińsko-mazurskie, ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną (1984), zatrudniony 1.04.1984 r. w ART Olsztyn, pracę doktorską obronił w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (1990), stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r., tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 2009 r., w okresie 1.01.2005-30.12.2014 był kierownikiem Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.

Główne kierunki działalności naukowej:

  1. Charakterystyka gleb mineralno-organicznych w aspekcie kształtowania środowiska.
  2. Charakterystyka i waloryzacja mokradeł Polski północno-wschodniej w nawiązaniu do ochrony przyrody i kształtowania środowiska.
  3. Przemiany związków fosforowych w glebach.
  4. Wpływ środków użyźniających na właściwości gleb.
  5. Przemiany materii organicznej w glebach.

 

Działalność dydaktyczna i kształcenie kadr:

Wypromował 25 inżynierów, 52 magistrów, 5 doktorów, obecnie sprawuje opiekę naukową nad jednym doktorantem. Jest współautorem skryptu pt. „Sposoby poprawy urodzajności gleb w gospodarstwach ekologicznych” (2013) i 3 zeszytów edukacyjnych: „Podstawy geologii i geomorfologii” (2005), „Właściwości gleb” (2007), „Morfologia, systematyka, kartografia gleb” (2007, 2010). Opracował materiały dydaktyczne do kształcenia na odległość z przedmiotu „Kształtowanie Środowiska” na kierunku Rolnictwo w ramach Powszechnego Uniwersytetu Wirtualnego (2006). Jest też współautorem materiałów dydaktycznych do realizacji przedmiotu „Kształtowanie Środowiska” przygotowanych dla studiów e-Rolnictwo w SGGW w Warszawie. W ramach tego projektu przygotował także scenariusze 3 filmów dydaktycznych.

Działalność organizacyjna:

W latach 2003-2006 pełnił funkcję wydziałowego koordynatora ds. Programu „Socrates-Erasmus”, w ramach którego wygłosił cykl wykładów na Uniwersytecie w Getyndze (2006). W latach 2003-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (PKN MST), a od 2011 r. jest jego wiceprzewodniczącym. Od 2011 roku jest zastępcą przewodniczącego Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest także członkiem (od 1994 r.) Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 192 ds. „Ogólnych i fizyki gleb” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie (od 2003 r.). Był członkiem kilkudziesięciu komisji do spraw przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Inne osiągnięcia:

W latach 1995-1998 był koordynatorem projektu TEMPUS – SJEP: 09206-95 na Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie. W ramach tego programu odbył kilka dłuższych staży zagranicznych: Uniwersytet Rolniczy w Wageningen (Holandia), Uniwersytet w Utrechcie (Holandia), Katolicki Uniwersytet w Louvain (Belgia), Politechnika w Lyngby (Dania). Wyniki swoich badań referował na konferencjach za granicą (Wiedeń, Getynga, Tullamore, Bratysława, Tomsk, Niżny Nowogród, Gorgan). Był kierownikiem 3 zakończonych grantów promotorskich. Był kierownikiem projektu własnego MNiSW pt. „Środowiskowe skutki zmian właściwości materii organicznej gleb pobagiennych”. Uczestniczył w trzech projektach finansowanych ze środków zagranicznych, m.in. w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej („Rozwiązania na rzecz bezpiecznego stosowania ścieków i osadów ściekowych w celu osiągnięcia wysokiej efektywności produkcji biomasy na plantacjach szybko rosnących roślin energetycznych” – akronim: BIOPROS; „The relationships between mire vegetation and peat properties in Mukhrino Field Station, Russia” – akronim: Peat – AcroCato). Był recenzentem w 7 przewodach habilitacyjnych oraz 19 doktorskich. Wykonał recenzję wydawniczą 5 rozpraw habilitacyjnych i ok. 80 prac naukowych. Recenzował także projekty badawcze (granty) dla Narodowego Centrum Nauki oraz dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Proponowane Jajeczko składka 10zł/os

Komentarze nie są dozwolone.