Nestor olsztyńskich bibliotekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie zorganizowali wystawę poświęconą profesorowi dr. hab. Janowi Wróblewskiemu, nestorowi olsztyńskich bibliotekarzy. Wystawę otworzył Przemysław Ziemiński, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, a słowo wprowadzające wygłosiła Agnieszka Obrębska, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Na wystawie zaprezentowano część z przekazanych przez Annę i Krzysztofa Wróblewskich, dzieci profesora materiałów dokumentujących życie, działalność i pracę naukową nestora polskich bibliotekarzy, wicedyrektora Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, założyciela Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Wyższej Szkole Nauczycielskiej (potem Pedagogicznej) w Olsztynie i organizatora olsztyńskich studiów bibliotekoznawczych, autora wielu publikacji dotyczących czytelnictwa i historii książki, dokonań olsztyńskich bibliotekarzy. Wśród eksponatów znajdowały się fotografie, nagrania wykładów bibliotekoznawczych, rękopisy, korespondencja (m.in. z Czesławem Miłoszem), ocalone zbiory Towarzystw Czytelni Ludowych, a także znajdujące się w zasobach Biblioteki publikacje profesora. Część materiałów udostępniło Archiwum i Muzeum UWM.

Po uroczystym otwarciu wystawy z wielką atencją ciepły wykład o bohaterze uroczystości wygłosiła profesor Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. Z jej wypowiedzi wynikało, że Jan Wróblewski urodził się 13 czerwca 1926 r w rodzinie chłopskiej w Filipowie w powiecie suwalskim. Po 3-letnich studiach filologicznych( specjalność bibliotekarstwo) na Uniwersytecie Warszawskim wrócił w rodzinne strony, gdzie po krótkim epizodzie pracy administracyjnej w PWRN zainstalował się na doble w olsztyńskim bibliotekarstwie, na różnych stanowiskach. W latach 1957-1959 odbył na Uniwersytecie Łódzkim eksternistyczne studia w zakresie bibliotekarstwa, zwieńczone uzyskaniem stopnia magistra.W roku 1965 na podstawie pracy „Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu uzyskał stopień doktora. Praca została wydana drukiem. W roku 1974 habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt.: „ Polskie biblioteki ludowe w zabiorze pruskim na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939”. Praca została wydana drukiem.

1 grudnia 1973 r Jan Wróblewski rozpoczął trwającą 17 lat pracę w WSN-WSP w Olsztynie na stanowiskach – od starszego wykładowcy do profesora. Wiele sił i czasu poświecił utrzymaniu na dobrym poziomie olsztyńskiego bibliotekoznawstwa. Głównym założeniem pracy pedagogicznej profesora Jana Wróblewskiego było wychowanie młodzieży w duchu przywiązania do regionu, do ziemi, na której wyrośli. Uważał, że dobry bibliotekarz, to taki, który jest emocjonalnie związany ze swym regionem, rozumiejący jego problemy i znający potrzeby Na prowadzonych przez niego seminariach magisterskich powstało około 100 cennych monografii bibliotek ( głównie publicznych), księgozbiorów dawnych i nowych, z zakresu czytelnictwa i historii drukarstwa, księgarstwa oraz zagadnień praktycznych bibliotekarstwa. 43 prace magisterskie były wyróżnione Nagrodą Imienia Emilii Sukertowej-Biedrawiny.

Dorobek naukowy profesora Jana Wróblewskiego obejmuje ponad 300 książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Recenzenci podkreślali pionierskość i bogactwo wszechstronnie udokumentowanych badań Wiele opracowań profesor poświęcił zamiłowanym zw swoim zawodzie bibliotekarzom.

Wystąpienie profesor Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew uzupełniły współpracownice profesora Jana Wróblewskiego dr Danuta Konieczna i dr  Kordula Szczechura, które podkreśliły szlachetność, tytaniczną pracowitość, ogromny szacunek do innych ludzi, starania o rozwój zakładu i kierunku studiów oraz dbałość „ szefa”’ o pracowników, wprowadzanie studentów kierunku w środowisko bibliotekarzy.

Profesor Jan Wróblewski aktywnie działał w wielu towarzystwach naukowych. Pełnił rożne funkcje społeczne. Był wielokrotnie nagradzany, między innymi najbardziej prestiżową nagrodą w dziedzinie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, im. Heleny Redlińskiej, Nagrodą Wojewódzką w dziedzinie Kultury, Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, Jego nazwisko było wpisane do międzynarodowego wykazu specjalistów w dziedzinie książki i bibliotek.

B. Pilarek

http://bu.uwm.edu.pl/sites/default/files/files/pictures/plakat_wroblewski.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.