Wręczenie dyplomów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ponad 25 tysięcy. inżynierów i magistrów

W 65 letniej już historii wydziału wykształcono ponad 25 tys. inżynierów i magistrów inżynierów. W roku akademickim 2013/2014 dyplomy ukończenia studiów (I i II stopnia) uzyskało łącznie 360 absolwentów 4 kierunków studiów, w tym 290 osób w ramach studiów stacjonarnych i 70 osób po ukończeniu studiów niestacjonarnych. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w dwóch dyscyplinach naukowych: agronomia a także ochrona i kształtowanie środowiska. Dzięki tym uprawnieniom kadra naukowa wydziału rozwija się dynamicznie. W roku akademickim 2013-2014 cztery osoby uzyskały tytuł naukowy profesora. Stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii uzyskało 7 naszych pracowników a w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 5 osób. Ponadto 2 osoby uzyskały ten stopień w innych dyscyplinach, poza uczelnią. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskało w ubiegłym roku akademickim łacznie11 osób. W 14 katedrach wydziału oraz Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym pracuje 228 osób, w tym 88 profesorów i doktorów habilitowanych.

Wręczenie dyplomów absolwentom ukończenia studiów jest szczególną, niezwykle ważną uroczystością w kalendarzu wydarzeń akademickich. Wieńczy wieloletni wysiłek studentów i ich nauczycieli. Dostarcza radości i zadowolenia z pomyślnego zakończenia ważnego życiowego etapu a także z dobrze wykonanej pracy. Tymi słowami dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk otworzył posiedzenie Rady Wydziału poświęcone wręczeniu dyplomów inżynierskich i magisterskich absolwentom rocznika 2013/2014.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: prof.dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia, dr Piotr Grzymowicz, prezydenta miasta Olsztyna, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, prof.dr hab. Wojciech Budzyński, prof. dr hab. Jan Kucharski, olsztyńscy uczeni uhonorowani przez krajowe i zagraniczne uczelnie najwyższą godnością akademicką – tytułem dr h c:, prof.dr hab. Teresa Wojnowska, prof. dr hab. Danuta Bobrzecka, prof. dr hab. Henryk Panak, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prof. dr hab. Leszek Rogalski, nauczyciele akademiccy seniorzy, mgr Barbara Zalewska, warmińsko – mazurskiego wojewódzki konserwator zabytków, mgr inż. Patrycja Rozumowicz, przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ks. kanonik Mirosław Hulecki, proboszcz Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Kortowie, prof. dr hab. dr. h.c.  Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM. mgr inż. Władysław Płoski, zastępca prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM, dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz redaktor naczelny czasopisma absolwentów „5 plus x” ,dr  inż.Eugeniusz Korona, dyrektor spółki ROLNYVIK w Barcianach, dr inż. Andrzej Kosecki, zastępca dyrektora Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego Bałcyny, mgr inż. Kazimierz Gołębiecki,absolwent.

-Bieżący rok akademicki (2014/2015)- kontynuował dziekan po powitaniu gości- rozpoczęło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1380 studentów, czyli o 130 mniej niż w roku poprzednim i o ponad 370 w porównaniu z rokiem 2012. Do zajęć na pierwszym roku studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) przystąpiło w bieżącym roku akademickim 280 osób – o ponad 100 mniej niż przed rokiem. Bardziej stabilna jest liczba słuchaczy studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) – aktualnie to 82 osoby. Spadek liczby studentów dotyka niemal wszystkich uczelni w kraju. Jest to głównie związane z niżem demograficznym, co wywołuje wzmożoną konkurencję na tzw. rynku edukacyjnym. Z opracowanych prognoz wynika, że taka tendencja utrzyma się do roku 2020. Z jednej strony można mówić o lepszych warunkach realizacji procesu dydaktycznego – mniejsza liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego, jednak z drugiej strony jesteśmy pełni obaw o utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia a także o funkcjonowanie niektórych kierunków studiów…

Z dalszej wypowiedzi prof.dr. hab. Krzysztofa Młynarczyka wynika, że wydział kształci na pięciu kierunkach studiów: rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo. Reagując na aktualną sytuację poszerza ofertę dydaktyczna, unowocześnia profil dydaktyczny i dostosowuje do potrzeb rynku pracy. Powołano nowy kierunek studiów o nazwie „Odnawialne źródła energii”, który będzie realizowany w ramach studiów II stopnia już od początku najbliższego semestru (czyli od 23 lutego). W ofercie dydaktycznej pojawiają się również nowe specjalności. Jedną z nich, uruchamianą również w lutym, w ramach kierunku „Ochrona środowiska”, jest „Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych”.

-W najbliższej przyszłości –powiedział dziekan-czeka nas wiele niełatwych wyzwań. Doskonalimy plany i programy studiów opracowane zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji. Efektywnie wdrażamy elementy systemu zapewniania jakości kształcenia. To właśnie owa jakość staje się jednym z najważniejszych obszarów działań w dobie niżu demograficznego, skutkującego spadkiem liczby studentów.

Proces dydaktyczny opiera się głównie na zajęciach programowych, jednak niemniej ważne są studenckie aktywności wykraczające poza ten obowiązkowy program. Dobrze działają nasze wydziałowe, studenckie koła naukowe. Jest ich łącznie 13, a do najaktywniejszych należały
W ubiegłym roku następujące koła naukowe: – Florystów, Miłośników Roślin Ozdobnych, Ochrony Przyrody, Architektów Krajobrazu. To dzięki sukcesom w studenckim ruchu naukowym a także bardzo dobrym wynikom w nauce, studentka studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu, pani inż. arch. kraj. Eliza Krawiecka, uzyskała w grudniu ub. roku, jako jedna z 19 studentów i trójki doktorantów naszego uniwersytetu, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto zaznaczyć, iż uzyskała to stypendium po raz drugi…

Poważnym wyzwaniem jest zwiększanie udziału przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w tworzeniu i doskonaleniu programów studiów oraz wprowadzanie oferty kształcenia w języku angielskim a także zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany. To tylko niektóre z zadań w sferze dydaktyki a jest ich niemało w obszarze badań naukowych i działań organizacyjnych.

Pozycja Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w skali kraju zależy oczywiście od poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów, jednak w ogromnym stopniu od aktywności naukowej jego pracowników. Jak wiadomo, w dobrze funkcjonującym uniwersytecie badania naukowe muszą efektywnie współistnieć z dydaktyką. O poziomie naukowym decydują liczba i jakość publikacji naukowych, udział pracowników w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, uzyskane patenty, zrealizowane projekty i wdrożenia.

Niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej pozycji określanej w efekcie oceny parametrycznej. Wydział posiada kategorię A. Istnieje jeszcze rzadko przyznawana kategoria A+, ale jak dotąd żadnemu z wydziałów naszej uczelni nie udało się jej uzyskać. Wynik tej kategoryzacji wiąże się z wielkością środków finansowych przyznawanych w ramach tzw. dotacji statutowej. Pokaźne środki przeznaczane na realizację badań naukowych można również pozyskać w wyniku konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie zawsze jest to jednak łatwa droga.

W dalszej części wystąpienia dziekan podkreślił aktywny udział pracowników w dużych, krajowych programach badawczych a także w projektach międzynarodowych. Przygotowywane są aplikacje do nowego, europejskiego programu „Horyzont 2020”, którego ogólny budżet ma wynosić ok. 80 mld euro.

Zwracając się do absolwentów, dziekan miedzy innymi powiedział,:

-Wiem, że nie będzie łatwo odnaleźć się na rynku pracy. Wszystko wskazuje na to, że coraz częściej trzeba będzie zmieniać miejsce i charakter zatrudnienia. Coraz więcej będzie zależeć od umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi a także współpracy ze specjalistami innych branż zawodowych. Moi Drodzy – nie zapominajcie o macierzystym Wydziale i uniwersytecie. Wracajcie we wspomnieniach zwłaszcza do wszystkich radosnych chwil. Jestem pewien, że na pewno będziecie wspominać coroczną Kortowiadę. Zaglądajcie na nasze strony internetowe i czytajcie czasopisma uczelniane. Przyjeżdżajcie na zjazdy absolwentów. Dzielcie się z nami swymi doświadczeniami.  Informujcie o swoich losach zawodowych. Pozwoli to nam na doskonalenie procesu kształcenia Waszych młodszych kolegów tak, aby wiedza wynoszona ze studiów była jeszcze bardziej kompletna i zwiększała konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. W imieniu Rady Wydziału i społeczności akademickiej składam Wam drodzy absolwenci serdeczne gratulacje.  Bądźcie dumni z Waszych dyplomów. Wielu z was pozostaje nadal naszymi studentami aż do dyplomowego egzaminu magisterskiego a może jaszcze dalej – do obrony pracy doktorskiej.

Wszystkim opuszczającym mury naszej Alma Mater życzę udanego startu w życiu zawodowym a także szczęścia i wielu osobistych radości.

Prorektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski odczytał skierowany do Rady Wydziału oraz absolwentów adres JM. Rektora prof. dr.hab. Ryszarda Góreckiego oraz złożył absolwentom gratulacje,życzył powodzenia w pracy i życiu osobistym, a także podziękował pracownikom wydziału za wkład w wykształcenie kolejnego rocznika specjalistów.

Dyplomy ukończenia studiów wreczyli prodziekani prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz i dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM w towarzystwie opiekunów kierunków studiów: dr Pawła Sowińskiego, dr Agnieszki Kosewskiej, dr hab. Anny Bieniek i dr. Dariusza Załuski.

Ceremonię wręczenia wyróżnień i nagród poprowadził prodziekan prof. dr hab. Tomasz Kurowski.

Za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Medalem Jubileuszowym UWM został uhonorowany prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Budzyński. Za działalność na rzecz środowiska akademickiego wyróżniono następujących absolwentów: Grzegorza Rawłuszko, Aleksandrę Szwacką, Joannę Atraszkiewicz, Paulinę Drelichowską, Aleksandrę Gregorkiewicz, Klaudię Gliwkę i Adama Kokoryna.

Za osiągnięcia w nauce wyróżniono: Joannę Kruszkę, Przemysława Zimnickiego, Martynę Maziec, Katarzynę Marel, Dominikę Żuchowską,Dominikę Kwiatkowską, Joannę Bazydło, Klaudię Gliwkę, Edytę Dymerską, Annę Wernicka i Natalię Wilczewską.

I Dyplomy i nagrody Stowarzyszenia Absolwentów UWM wręczono następującym osobom: Joannie Kruszce, Przemysławowi Zimnickiemu, Martynie Maziec, Katarzynie Marel, Dominice Żuchowskiej, Dominice Kwiatkowskiej, Joannie Bazydło, Klaudii Gliwce, Edycie Dymerskiej, Annie Wernickiej i Natalii Wilczewskiej.

Gratulacje i życzenia absolwentom przekazał dr inż.Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, który między innymi zachęcił ich do pozostania w naszym regionie i zakładania firm. Omówił możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą

Prof. dr hab. Andrzej Faruga po złożeniu gratulacji i życzeń zachęcił bohaterów uroczystości do wstępowania do Stowarzyszenia Absolwentów UWM, utrzymywania kontaktów z uczelnią, organizowania zjazdów oraz czytania stowarzyszeniowego czasopisma i strony internetowej.

Dr hab. Arkadiusz Bieniek, prezes olsztyńskiego Oddziału SITR po złożeniu gratulacji i życzeń, omówił działalność tej organizacji i, zachęcił do wstępowania w jej szeregi. Symbolicznym wyrazem tych gratulacji była nagroda książkowa wręczona Dominice Kwiatkowskiej, absolwentce kierunku architektura krajobrazu.

W imieniu absolwentów nauczycielom akademickim podziękował Grzegorz Rawłuszko.

 

 

Zdjęcia: Robert Gawlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.