Noworoczne spotkanie olsztyńskiego Oddziału SITR

Podsumowanie i zamierzenia

W styczniu odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału SITR w Olsztynie, na którym dokonano podsumowania działalności minionym roku i przedstawiono zamierzenia na rok 2015. Poinformowano także o działalności członków Oddziału w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT w Olsztynie oraz Radzie Krajowej SITR.

 

 

 

 

 

 

1.Od lewej:Katarzyna Ślimak-Duda – członek Zarządu Oddziału SITR ,Piotr Janusz – Z-ca Prezesa ZO SITR,Wojciech Wacewicz – Z-ca Prezesa ZO SITR, Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa,Arkadiusz Bieniek – Prezes ZO SITR, Jerzy Napiórkowski – Z-ca Prezesa ZO SITR

Prezes Zarządu Oddziału dr hab. Arkadiusz Bieniek po powitaniu gości podziękował działaczom SITR za osiągnięcia w minionym 2014 roku, złożył życzenia pomyślności w 2015 r. i przedstawił zamierzenia na ten rok. Najważniejszym wydarzeniem mijającego roku był Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru nowych władz zarządu oddziału olsztyńskiego, oraz nakreślono kierunki działania na następne 5 lat działalności (kadencję). W

 

 

 

 

 

 

2.Od lewej: Jerzy Szczepanik, dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ,Andrzej Bober, dyrektor OT ANR w Olsztynie, Kazimierz Polkowski, kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem ANR, prof. dr hab.Tadeusz Rawa, były prorektor UW-M Olsztyn, prof. dr hab.Janusz Piechocki, prorektor UW-M Olsztyn, Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Składzie Zarządu Oddziału nastąpiły duże zmiany, określane jako wymiana pokoleniowa, ponieważ najważniejsze funkcje zostały powierzone młodym kolegom i koleżankom. Oto skład obecnego Zarządu:- dr hab. Arkadiusz Bieniek- prezes, mgr inż. Wojciech Wacewicz, prof. dr hab. Jerzy Napiórkowski i mgr inż. Piotr Janusz – zastępcy prezesa; -dr inż. Bogumił Markuszewski – sekretarz, dr inż. Henryk Bolejko – skarbnik, Katarzyna Ślimak-Duda i- Jerzy Mićko – członkowie.

Obecnie olsztyński Oddział SITR w 7 kołach zrzesza 150 członków, którzy są głównie absolwentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni, a najwięcej z nich pracuje w: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego; Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w innych firmach, także prywatnych.

Najliczniejsze koło skupiające 75 członków, w tym większość rzeczoznawców; Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. funkcjonuje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Klub Techniki Rolniczej działa przy ZO SITR;, a koło ,,INWESTYCJE” przy Okręgowym Ośrodku Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR. Ponadto działają koła terenowe w Kętrzynie, Działdowie i przy Żuławskim Ośrodku Badawczym w Elblągu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

 

 

 

 

 

 

3.Od lewej: dr inż. Bolesław Pilarek, prezes absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego i redaktor naczelny absolwenckiego czasopisma „5 plus X”,laureat nagrody ‘Złotego Kłosa”, dr inż. Henryk Bolejko, skarbnik ZO SITR, Jan Grycko, zastępca przewodniczącego. Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR, Paweł Kowalczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR, Henryk Stoiński, prezes Klubu Techniki Rolniczej, Wojciech Zieliński, prezes Koła SITR w Działdowie

 

 

 

 

 

 

4.Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Rawa, prof. dr hab. Janusz Piechocki, prorektor UWM w Olsztynie, Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

5.Od lewej: Wojciech Wacewicz, zastępca prezesa ZO SITR i zastępca przewodniczącego CEROL, dr hab. Arkadiusz Bieniek, prezes Oddziału SITR w Olsztynie

W ubiegłym roku Zarząd Oddziału odbył 8 posiedzeń. Dotyczyły one przygotowań do Zjazdu Oddziału oraz spraw bieżących, a także perspektyw rozwoju regionu.

Zarząd Oddziału nie zatrudnia pracowników etatowych i gościnnie korzysta z pomieszczeń Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Głównym źródłem przychodów Oddziału są składki członkowskie oraz część franszyzy wpłacana na konto Zarządu przez Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR. Środki te zabezpieczają działalność Oddziału oraz pozwalają na dofinansowanie ważniejszych przedsięwzięć oraz organizowanych imprez. W 2014 r. z naszego dofinansowania działalności kulturalno-oświatowych skorzystało Koło SITR przy WIORiN.

Zarząd Oddziału jest także fundatorem nagród dla najlepszych absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (wszystkie kierunki) oraz Wydziału Nauk Technicznych (kierunek technika rolnicza i leśna). UWM w Olsztynie. Jest także fundatorem nagród dla finalistów Olimpiady Wiedzy Rolniczej Szkół o profilu rolniczym, której organizatorem jest UWM. Ufundowano także nagrodę rzeczową dla finalistów cyklu zawodów jeździeckich dzieci i młodzieży tzw. ,,Małej ligi”

-Siłą i największą wartością naszego stowarzyszenia – powiedział prezes Arkadiusz Bieniek-są członkowie, którzy posiadają zróżnicowany profil wykształcenia. Wielu z nich posiada specjalistyczne uprawnienia zawodowe poparte szeroką wiedzą i wieloletnim

 

 

 

 

 

 

 

6.Od lewej: Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Jolanta Marozas, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ARiM

doświadczeniem. Są wśród nas przedstawiciele wielu zawodów w tym głównie mechanicy, rolnicy, zootechnicy, ekonomiści i budowlańcy. Członkami stowarzyszenia jest także wielu pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym z tytułami profesorów. W naszych szeregach są także byli posłowie, senatorowie i osoby pełniące wysokie funkcje w administracji. Szczególną uwagę przywiązujemy do systemu rzeczoznawstwa, który jest naturalnym etapem w rozwoju i karierze zawodowej po studiach. Podjęta przez Zarząd Główny w czerwcu 2009 roku uchwała w sprawie systemu rzeczoznawstwa weszła w życie 20 stycznia 2011 r. Nadawane uprawnienia rzeczoznawcy rolniczego zwanego Rzeczoznawcą SITR ujęte są w klasyfikacji zawodów ustalonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod nr 21-32-09.

W olsztyńskim Oddziale 34 rzeczoznawców SITR ma uprawnienia zawodowe w zakresie: produkcja i hodowla roślin(14); chów i hodowla zwierząt (6); chemia rolna i ochrona roślin (7); środowisko naturalne, przyroda, łowiectwo(12); maszyny, urządzenia, wyposażenia i środki transportu (12); organizacja i zarządzanie (8); ekonomika i rachunkowość (7); dywersyfikacja działalności i kapitału (1); energie odnawialne (2); inwestycje i budownictwo ( 2).

 

 

 

 

 

7.Od lewej:w pierwszym rzędzie: Michał Rychel, rolnik, członek Koła SITR w Kętrzynie, Artur Borkowski, członek Koła SITR przy WIORiN Olsztyn i Regina Walas-Panuchno –prezes Koła SITR przy WIORiN

-Centrum Rzeczoznawstwa (CEROL), którego jestem wiceprezesem- powiedział Wojciech Wacewicz- nadało koledze dr Piotrowi Szczyglakowi tytuł rzeczoznawcy SITR z uprawnieniami w zakresie maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

Wojciech Wacewicz zabierając głos jako zastępca prezesa Zarządu Oddziału i jednocześnie dyrektor Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp . z o.o. poinformował, że od 20 stycznia 2011 roku dysponentami rzeczoznawców SITR może być Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR oraz też Zarząd Oddziału SITR z osobowością prawną. W naszym województwie pieczę tę sprawuje Ośrodek. W minionym roku w Ośrodku Rzeczoznawstwa (łącznie z członkami konsorcjów) sporządzonych zostało około 2000 opracowań, w tym: 1653 operatów szacunkowych nieruchomości w ramach konsorcjum na potrzeby ANR w Olsztynie; 94 operaty szacunkowe w ramach Konsorcjum z OPGK na potrzeby wywłaszczeń pod drogi krajowe i wojewódzkie; 75 opinii i ekspertyz technicznych dotyczących maszyn i urządzeń; kilka projektów inwestycyjnych;          kilka opinii o projektach innowacyjnych. Ponadto sporządzano: świadectwa charakterystyki energetycznej; wyceniano szkody łowieckie i szkody spowodowane budową urządzeń infrastruktury technicznej (światłowodów, wodociągów, gazociągów, itp.);opracowania i wyceny z zakresu służebności przesyłu.

Na zlecenie Podlaskiej Izby Rolniczej przeprowadzono szkolenia delegatów do Powiatowych Izb Rolniczych w Augustowie i Zambrowie.

Oto zamierzenia Oddziału SITR w Olsztynie w telegraficznym skrócie: – utrzymać dotychczasowy dorobek; sukcesywnie zwiększać liczbę członków stowarzyszenia oraz rzeczoznawców, szczególnie wśród młodych ludzi poprzez promocję stowarzyszenia; wdrażać Kartę Zawodową Inżyniera umożliwiającą zwiększenie konkurencyjności na międzynarodowym rynku pracy; kontynuować organizowanie praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców. Powinniśmy także zwrócić uwagę na następujące problemy: rozwój obszarów wiejskich m.in. w ramach Sieci Obszarów Wiejskich; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; oczyszczalnie ścieków przy indywidualnych gospodarstwach rolnych; zagospodarowanie biogazów z produkcji rolnej; zintegrowana biologiczna ochrona roślin; uprawami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO); modernizacją i opiniowaniem  wniosków innowacyjnych.

 

 

 

 

 

 

8.Od lewej:Jerzy Szczepanik , Andrzej Bober i Kazimierz Polkowski, kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem ANR w Olsztynie

SITR zamierza się także włączyć się do współpracy przy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakładającego działania w 6 priorytetach,tj.: transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie; poprawa konkurencyjności sektorów rolnictwa; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego; chronienie ekosystemów; efektywne gospodarowanie zasobami; zwiększenie włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa.

Wiceprezes profesor Jerzy Napiórkowski poinformował o działalności delegatów SITR w Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) w Olsztynie.

Wojciech Wacewicz jako były prezes Zarządu Oddziału poinformowałem o swojej w Radzie Krajowej SITR. Od 2014 przedstawicielem do Rady Krajowej jest dr hab. Arkadiusz Bieniek.

W dyskusji głos zabrali: Jolanta Marozas – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jan Heichel – prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, prof.dr hab. Janusz Piechocki – prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Bober, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Jerzy Szczepanik, dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Jerzy Milkiewicz, dyrektor Oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Omówili ważniejsze kierunki działalności instytucji, którymi kierują, akcentując możliwości współpracy z SITR-em. Swoje wystąpienia kończyli życzeniami noworocznymi.

Dr inż.Paweł Mikołajczak omówił zmiany w przyznawaniu dotacji na badania i wdrożenia,.

O przerywnik artystyczny zadbał profesor Tadeusz Rawa, który recytował swoje wiersze.

 

Wojciech Wacewicz

 

 

Komentarze nie są dozwolone.