Profesor Jerzy Borowski nie żyje

 

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.”
Albert Einstein

 

 

7 stycznia 2015 r. odszedł

Pan Prof. dr hab. Jerzy Borowski

 

Pan Profesor urodził się 5 stycznia 1946 r. w Kościanie. Przez 40 lat życia zawodowego związany był z olsztyńską Uczelnią (WSR/ART/UWM). Był cenionym i niezwykle lubianym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz kadry dydaktycznej. Profesor był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Był wybitnym specjalistą w zakresie badań nad wpływem procesów technologicznych na jakość i trwałość produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem substancji bioaktywnych i prozdrowotnych; badań nad możliwościami zastosowania naturalnych substancji dodatkowych w żywności; wykorzystaniem analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności oraz aspektami historycznymi i kulturowymi produktów regionalnych i tradycyjnych. Był autorem wielu publikacji, wykładów, referatów i komunikatów naukowych oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria. Był współautorem skryptu dla studentów, a także recenzentem licznych projektów badawczych, książek, skryptów, podręczników oraz publikacji naukowych.

Profesor Jerzy Borowski pełnił wiele funkcji naukowych i organizacyjnych. W latach 1976-1980 był pracownikiem administracji Akademii Rolniczo-Technicznej, m.in. dyrektorem administracyjnym uczelni. W latach 1996-1999 oraz 1999-2002 Pan Profesor był prodziekanem ds. Studiów i Studentów Zaocznych Wydziału Technologii Żywności, a następnie Wydziału Nauki o Żywności. Ważnym kierunkiem działalności Pana Profesora była reaktywacja, a następnie formalna i merytoryczna opieka na studiami doktoranckimi. Był jednym z inicjatorów założenia przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Centrum Badań nad Żywnością Tradycyjną i Regionalną, członkiem Rady Naukowej Centrum oraz jego kierownikiem w latach 2008-2012. Był jednym z inicjatorów utworzenia nowatorskiego kierunku studiów gastronomia – sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności. Był ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie analizy sensorycznej żywności. Był Przewodniczącym Komitetu Okręgowego oraz członkiem Komitetu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Współpracował z Departamentem Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie konkursów „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, gdzie był przewodniczącym Komisji Konkursowej Targów MLEKO-EXPO, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży, szkołami średnimi o profilu gastronomicznym z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie był przewodniczącym komisji Wojewódzkich Konkursów o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”. Współpracował z wieloma zakładami produkcyjnymi oraz laboratoriami o zasięgu ogólnopolskim.

Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze wa uczelni: był zastępcą dyrektora Instytutu Towaroznawstwa i Oceny Jakości Żywności, Instytutu Żywienia Człowieka a następnie kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka.

Za swoją działalność naukową Pan Profesor został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką  „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Honorową Odznaką Uczelni oraz wyróżniony licznymi nagrodami  uczelnianymi.

W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako człowiek mądry, prawy i wielkiego serca, pełen humoru oraz radości życia.

 

Koleżanki i koledzy oraz studenci z Wydziału Nauki o Żywności

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.