Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Żywności

BĄDŹCIE DUMNI ZE SWOJEJ UCZELNI

- Dzisiejsza uroczystość ma już tradycyjnie szczególny charakter zarówno w kalendarzu roku akademickiego, jak i  całego okresu studiów. To, jak myślę, podsumowanie jednego z najpiękniejszych i najważniejszych okresów w życiu kolejnego  rocznika absolwentów Wydziału Nauki o Żywności. To także kolejny ważny akcent w księdze historii Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego korzenie sięgają 1945 i powołanego w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego.

To Święto Radości, ale także dzień,  w którym wspomina się i myśli o wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. Uroczystość ta jest wyrazem uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego zakończenia tego ważnego etapu życia najmłodszych naszych absolwentów. Ze szczególnym szacunkiem i wdzięcznością witam zatem zaproszonych gości  i wychowawców wielu pokoleń studentów i absolwentów- powiedział między innymi prof. dr hab.  Bogusław Staniewski, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, witając zebranych.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz, mgr inż. Jolanta Marozas, dyrektor ARIMR w Olsztynie, byli dziekani i prodziekani prof. dr hab. dr h.c. Jan Kisza, prof.dr hab. dr h.c. Włodzimierz Bednarski,  prof. dr hab. Antoni Kruk, prof. dr hab. Arnold Reps, prof. dr hab. Zygmunt Zander  i  przebywający na emeryturach  prof. dr hab.  Jadwiga Baturo, prof. dr hab. Władysław Korzeniowski, prof. dr hab. Helenę Panfil Kuncewicz,  prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz, prof. dr hab.  Zofia Żagarska, prof. dr hab. Tadeusz Stachowski, dr Aleksander Surażyński., przedstawiciele Rady Wydziału profesorowie, nauczyciele akademiccy i opiekunowie lat.

W uroczystości uczestniczyli także : przedstawiciele Instytutu Rozrodu Zwierza t i Badań  Żywności PAN w Olsztynie prof. dr hab. Mariusz Piskuła,  prof. dr hab. Maria Bielecka i prof. dr hab.  Maria Soral-Śmietana; utworzonej z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego   Rady  Patronackiej WNoŻ mgr inż. Dariusz  Sapiński, dr inż. Kazimierz Kujawa, mgr inż. Zbigniew Raczyński, mgr inż. Piotr Zgórzyński; Kazimierz Łoś, Bogdan Rojewski, mgr inż. Antoni Grochal; przedstawiciele wielu firm, instytucji i organizacji współpracujących z Wydziałem.

Z dalszej wypowiedzi dziekana prof. dr. hab. Bogusława Staniewskiego wynika, że przy zachowaniu bogatej tradycji akademickiej już dzisiaj Wydział otwiera się na nowe doświadczenia, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia, lepsze wykorzystanie potencjału dydaktycznego i badawczego a także tak istotną integrację naszych działań z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nie bez znaczenia są podejmowane działania zmierzające do poprawy struktury kierunków kształcenia. Priorytetem już dzisiaj, także pracowników WNoŻ,  jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych, technicznych oraz związanych ze zdrowiem. Zmianom sprzyjać ma zapisana w ustawie możliwość odejścia od zamkniętej listy kierunków studiów i stworzenia możliwości uruchamiania nowych przez podstawowe jednostki organizacyjne posiadające pełne uprawnienia akademickie.

W ramach działań sprzyjających lepszemu przygotowaniu absolwentów do potrzeb rynku pracy – wdrażane jest coraz częściej kształcenie przy udziale pracodawcy. Zakłada się, że udział praktyków pozwoli studentom a w efekcie i absolwentom Wydziału na zdobywanie praktycznych umiejętności, podnoszących ich wartość po wejściu na rynek pracy a w efekcie znacząco może podnieść konkurencyjność zatrudniających ich instytucji. Jako ważne uznaje się dążenie do zdefiniowania efektów kształcenia zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji. Standardem staje się, wdrażany również  na tym Wydziale, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Duże znaczenie w działaniach zmierzających do poprawy jakości kształcenia będzie miało monitorowanie losów Absolwentów. Wszystkie te działania nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji pogłębiającego się niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby kandydatów na studia, a w efekcie także studentów.

W minionym roku akademickim na Wydziale Nauki o Żywności studiowało około 1300, w tym 1100 na studiach stacjonarnych i 200 na studiach niestacjonarnych. W 69. letniej już historii Wydziału ukończyło studia prawie 14 tysięcy magistrów i inżynierów, prawie 450 osób uzyskało stopień doktora, a ponad 130 doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora. Znaczny udział w powiększeniu tych liczb mają również absolwenci rocznika 2013/2014. Miniony rok akademicki ukończyło bowiem 407 absolwentów, w tym 284 osób na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, 12  osób na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa oraz 111  osób na kierunku towaroznawstwo.

W ubiegłym roku tytuł profesora decyzją Prezydenta RP uzyskał prof. dr hab. Piotr Minkiewicz. Stopień naukowy dr hab. w wyniku przeprowadzonego na WNoŻ postępowania uzyskały natomiast 3 osoby: dr inż. Agnieszka Jankowska, dr inż. Marzena Danowska-Oziewicz, dr inż. Katarzyna Kiełczewska .  W listopadzie 20145 stopień naukowy dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskały jeszcze: dr inż. Katarzyna Banach i dr inż. Sylwia Tarczyńska.  Dwóm  osobom Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk rolniczych: mgr inż. Jadwidze Spiel i mgr inż. Elżbiecie Tońskiej.

Na emeryturę  odeszli w minionym roku: prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Daniela Rotkiewicz, prof. Władysław Chojnowski,  prof. Jerzy Dziuba i prof. Ryszard Zadernowski.

Tradycją uroczystości akademickich, w tym także tych z okazji  wręczenia dyplomów jest akademicki wykład. Na tej uroczystości wygłosiła go dr Katarzyna Ciućkowska- Leszczewicz  z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Oto temat wykładu : „Ocena jakości produktów żywnościowych przez blogerów kulinarnych. Dobra osobiste producenta a wolność wypowiedzi w Internecie”.

Dyplomy ukończenia studiów wręczyli prodziekani dr inż. Lucyna Kłębukowska i dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM  oraz opiekunowie   kierunków studiów  dr Magdalena Polak- Śliwińska,  dr inż. Monika Modzelewska-Kapituła i dr Dominika Jakubowska.

Do tradycji akademickiej należy także nagradzanie  wyróżniających się  w trakcie studiów absolwentów. Najważniejszą na tym wydziale jest nagroda fundowana przez  firmę TETRA PAK, która w latach 1998-2006 nosiła imię nieżyjącego absolwenta Tomka Sadeckiego.  Otrzymali ją:  A. S. Oleszczuk,  A. Kaliszewicz, E. Pijanowska, Z. Szeląg, A. Strugowska, M. Giczewska,  M.H. Mikś,  P. Sudoł,  I. Radziszewska. W następnych latach laureatami byli: B. Kamińska, E. Szymański, M. Ocimek, A. Boratyński, D. Gut i  W. Strzałkowska.

W  tym roku Małgorzata Kołton, dyrektor generalny Tetra Pak i Wanda Pietrykowska – konsultant nagrodę  wręczyły  Agnieszce Polak. Przedstawiciel firmy ECOLAB z Krakowa  nagrodę wręczył  Oldze Milewskiej. prodziekan prof. Małgorzata Darewicz. w imieniu firmy DuPont nagrodę wręczyła Andrzejowi Lipińskiemu. Bolesław Pilarek i Tadeusz Płodzień w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UWM nagrody wręczyli starostom poszczególnych kierunków realizowanych na I stopniu kształcenia. Otrzymali je: inż. Joanna Kołaczko, inż. Ewa Wróbel, inż. Kamil Gozdek, inż. Paweł  Kaczmarczyk i inż. Adam Olechno.

Kolegium Dziekańskie  WNoŻ i Samorząd Studencki  wyróżnili nagrodami następujące osoby: inż. Sylwia Rusinowicz, inż. Patrycja Sakowska, inż. Emilia Mikczyńska,  inż. Marta Skrodzka,  inż. Magdalena Zyskowska,  inż. Magdalena Galińska,  inż. Ewelina Thomas,  inż. Joanna Stocka, inż. Agnieszka Rapczyńska,  inż. Agnieszka Bujanowska,  inż. Magdalena Dębowska,  mgr inż. Andrzej Lipiński,  mgr inż. Olga Milewska (+list gratulacyjny za aktywność w działalności SKN), mgr inż. Klaudia Mieczkowska,  mgr inż. Agnieszka Dobko,  mgr inż. Angelika Olkowska.

Nagrody książkowe otrzymali absolwenci, którzy wyróżnili się aktywnością na rzecz społeczności akademickiej (rekomendacja Samorządu Studenckiego):  mgr inż. Małgorzata Licznerska,  mgr inż. Agnieszka Swędrak,  mgr inż. Ewa Wróbel i  mgr inż. Dariusz Wiśniewski.

Nagrody książkowe otrzymali także absolwenci, którzy wyróżnili się aktywnością w działalności studenckich kół naukowych:  mgr inż. Agnieszka Polak i  mgr inż. Aleksandra Ejsmont.

Nagrody ufundowane przez Kolegium Dziekańskie i Samorząd studencki wręczyli JM. Rektor UWM [prof. dr hab. Ryszard Górecki i dziekan Wydziału Nauk o Żywności  prof. dr hab.  Bogusław  Staniewski.

Serdeczne gratulacje z okazji ukończenia  studiów na znakomitym wydziale  i życzenia  sukcesów  w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym absolwentom przekazał J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki. Podziękował  wychowawcom za wkład pracy w wykształcenie kolejnego rocznika  i podkreślił ogromną rolę  Wydziału Nauk o Żywności w kształtowaniu wysokiej rangi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz olsztyńskiego ośrodka naukowego. W dowód uznania  wręczył dziekanowi profesorowi Bogusławowi Staniewskiemu jubileuszowy medal.

Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz przypomniał swoją działalność w studenckim samorządzie, pogratulował  ukończenia studiów, zachęcił do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, wskazując możliwości  uzyskania wsparcia finansowego. Zachęcił do odwiedzania  samorządów i urzędów pracy. Absolwentom życzył rozwoju zawodowego, a dziekanowi przekazał specjalny list.

Dr Bolesław Pilarek  złożył bohaterom uroczystości serdeczne gratulacje ,życzył wszelkiej pomyślności w dalszym życiu, zachęcił do  wstępowania do Stowarzyszenia Absolwentów UWM i przedstawił w telegraficznym skrócie jego działalność

W imieniu Samorządu Studenckiego głos zabrał  inż. Kamil Gozdek.

-Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, gościom, pracownikom i absolwentom życzę  osiągnięć w codziennej pracy, dużo szczęścia a przede wszystkim zdrowia.  Absolwentom życzę, aby zapamiętali ten szczególny dzień uroczystego i symbolicznego ukończenia studiów wyższych i przenieśli na kolejne lata swojego życia dzisiejsze wzruszenie, zapał i entuzjazm. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma swoją indywidualną ważną rolę do spełnienia.

Przytaczając słowa pisarza Willy Krampa życzę, aby kolejne etapy waszego życia niosły, jak dotąd, swoje własne piękno. Zachowajcie też w swoich sercach pamięć o waszej – naszej ALMA MATER Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz tych, którzy Was przez te kilka ostatnich lat kształtowali. Bądźcie dumni z tego, że przez ostatnie kilka lat byliście cząstką 69 letniej historii Wydziału Nauki o Żywności- powiedział dziekan prof. dr hab. Bogusław Staniewski, zamykając uroczystość.

Foto: Marek Popielarz

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.