Arcybiskup senior dr Edmund Michał Piszcz doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pierwszy Arcybiskup Metropolita Warmiński ks dr Edmund Michał Piszcz, zaliczany do grona wybitnych postaci w Episkopacie Polskim, świetny nauczyciel akademicki, wartościowy duszpasterz i wspa­niały kaznodzieja, kierujący się dewizą Diligimus opere ac veritate (Miłujmy czynem i prawdą), doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

To najwyższe wyróżnienie, jakie może nadać Uniwersytet wybitnym osobom, wielce zasłużonym dla nauki i kultury, przyznano Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi za:

— wieloletnią działalność duszpasterską na rzecz środowiska kościelnego zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i regionalnym,

— szeroką działalność naukową, duszpasterską, organizacyjną i społeczną na rzecz dwóch regionów północnej Polski — Pomorza Nadwiślańskiego (diecezja chełmińska, obecnie pelplińska) oraz Warmii, Mazur i Powiśla (metropolia warmińska),

— aktywną działalność akademicką, obejmującą zarówno Wydział Teologii UWM, jak też całe środowisko akademickie w Olsztynie, łącznie z Uniwersytetem,

- inspirującą działalność charytatywną, ekumeniczną na Warmii i Mazurach oraz wybit­ne zasługi na rzecz pojednania polsko-niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Warmii i Mazur.

Ksiądz Arcybiskup  dr Edmund Michał Piszcz urodził się 1 7 listopada 1 929 roku w Byd­goszczy i tu rozpoczął swą edukację w miejscowych szkołach w trzech różnych okresach historycznych Polski — międzywojennym, w czasie okupacji i w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1 950 roku w Olsztynie; było to Jego pierwsze zetknięcie się z Warmią, do której powróci na stałe. 26 czerwca 1962 roku ks. Edmund Piszcz uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lu­belskim stopień naukowy doktora teologii na podstawie pracy „Geneza i przebieg to­ruńskiego Colloquium Charitativum za Władysława IV w 1 645 roku”. 9 lipca 1 962 roku został mianowany wykładowcą historii Kościoła oraz języków łacińskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a także dyrektorem miejscowego Archiwum Diecezjalnego (funkcję tę sprawował do 1980 r.). Dwukrotnie, w latach 1 973/1 974 i 1 979/1 980, korzystając z przyznanego stypendium naukowego, stu­diował w Instytucie Historii Kościoła w Moguncji.

22 października 1 970 roku Ojciec Święty Paweł VI zaliczył Księdza Edmunda Piszcza do grona swych kapelanów, a 3 kwietnia 1 982 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupem pomocniczym chełmińskim. 20 maja 1 982 roku otrzymał święcenia biskupie w Pelplinie z rąk Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa. 28 listopada 1 985 roku został przeniesiony na urząd administratora apostolskiego sede plena diece­zji warmińskiej, a od 22 października 1988 roku pełnił urząd biskupa warmińskiego. 25 marca 1992 roku został pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. Funkcję tę sprawował do przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Episkopacie Polskim. Byt przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a także członkiem Zespołów ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. W latach 1983—1995 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Był członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1 989—1 994 watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

W okolicznościowym przesłaniu Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszczą (1 3 V 2006 r.) przypominano o Jego zasługach dla Seminarium Duchownego i Archiwum Diecezji Pelplińskiej, a także o staraniach na rzecz utworzenia Wydziału Teologii na powstałym w 1 999 roku Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Gdy w 1 992 roku, w ramach reorganizacji struktur kościelnych w Polsce, utworzono nowe diecezje w Elblągu i Ełku, Ksiądz Arcybiskup, podniesiony do godności metropo­lity warmińskiego, został pasterzem nowej wspólnoty — archidiecezjalnej i metropolitarnej, katolickiej i chrześcijańskiej, nowej społeczności świeckich i duchownych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Już jako Administrator Apostolski Diecezji Warmińskiej Ksiądz Arcybiskup nawiązał kontakty z Wizytatorem Apostolskim dla Warmiaków w Niemczech. Wielokrotnie uczestniczył w corocznych spotkaniach tej społeczności w Werl w Westfalii. Natomiast Warmiacy przyjeżdżali do swojej dawnej „małej ojczyzny”, a zwłaszcza do Olsztyna, Fromborka i sanktuariów w Świętej Lipce i Gietrzwałdzie. Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz pełnił wtedy funkcję gospodarza, często towarzysząc Warmiakom, by wspólnie poprzez pielgrzymowanie, spotkania i rozmowy budować jedność i zgodę. Te kontakty ułatwiła Mu dobra znajomość języka niemieckiego i brak uprzedzeń. Od 1991 roku (wcześniej sprzeciwiały się temu polskie władze) zaprowadził regularne Msze św. w ję­zyku niemieckim w dwóch kościołach olsztyńskich. Doceniły tę Jego działalność na rzecz pojednania władze Republiki Federalnej Niemiec, przyznając za to religijne i społeczne zaangażowanie Wielki Krzyż Zasługi Orderu Republiki Federalnej Niemiec, który wrę­czono Księdzu Arcybiskupowi w 2004 r. Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Promotor, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski

Od redakcji: Ksiądz Arcybiskup  dr Edmund Piszcz jest  honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i był przez wiele lat wieloletniemu członkiem absolwenckiej Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.