Protokół z posiedzenia Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego rozpoczął Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga. Podziękował dotychczasowej Radzie Fundacji, która sprawowała swoją funkcję do końca 2013 r., za efektywną współpracę i za społeczne pełnienie obowiązków przez jej członków. Przywołał wspomnienia z początków istnienia fundacji, obowiązujące zasady jej działania oraz wzajemnej współpracy między UWM a fundacją. Przedstawił aktualną działalność fundacji, opierającą się na wykonywaniu szacowania nieruchomości, organizacji zjazdów absolwentów, wydawaniu „ 5plus X” i książek, prowadzeniu strony internetowej oraz różnych drobnych zleceń. Podziękował za udostępnione pomieszczenie na działalność stowarzyszenia, jego obsługę i wsparcie finansowe jego działalności. Zaznaczył, że dużym skarbem dla stowarzyszenia jest dr inż. Bolesław Pilarek, który jest źródłem wiedzy na temat historii stowarzyszenia i fundacji. Dzięki Fundacji im. M. Oczapowskiego udaje się organizować co roku Dzień Absolwenta i zjazdy absolwentów różnych kierunków i roczników.

Prof. Andrzej Faruga podkreślił, że praca stowarzyszenia jest ściśle związana  z UWM. Stowarzyszenie i fundacja działają na jego rzecz. Przypomniał, że podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Humanistycznego na sali obecni byli przedstawiciele komisji akredytacyjnej oceniającej jego działalność. Podczas wystąpienia na uroczystości prof. dr hab. Andrzej Faruga wręczył wyróżniającym się absolwentom książki i glejty oraz publicznie podziękował władzom wydziału za zaproszenie i pamięć o absolwentach, co zapunktowało w oczach komisji na rzecz wydziału.

Prof. Andrzej Faruga zaznaczył też, że wspólnie z fundacją promuje uczelnię i stowarzyszenie, poprzez wydawane publikacje, które w całości finansuje fundacja. Książki cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą ich dodruki. Trafiają one do absolwentów-członków stowarzyszenia, do władz uczelni oraz  władz miasta i instytucji kulturalnych na terenie Olsztyna i okolic.

Prezes przypomniał również, że stowarzyszenie stara się przyciągać absolwentów do Kortowa poprzez: Promenadę Absolwentów i zlokalizowany przy niej kącik wspomnień oraz Aleję Wydziałów, które powstały dzięki wsparciu finansowemu fundacji, stowarzyszenia, absolwentów (np. ozdobną bramę ufundowała firma „DAMIX” z Rypina) i władz poszczególnych wydziałów UWM.

Prof. Andrzej Faruga jeszcze raz podziękował Radzie i Zarządowi Fundacji im. M. Oczapowskiego za przychylność i pomoc w działaniach. Obecnym podczas spotkania byłym członkom Rady Fundacji – dr inż. Januszowi Lorenzowi i mgr inż. Zygmuntowi Kierszowi wręczył ozdobne podziękowania za 4-letnią współpracę. Podziękowanie tej samej treści przekazano choremu inż. Ryszardowi Głodkowskiemu.

Następnie prezes stowarzyszenia przystąpił do wyboru przewodniczącego rady fundacji przez członków Rady Fundacji, powołanych podczas zebrania Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odbyło się 14 grudnia 2013 r. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie decyzję, że przewodniczacego i jego zastępców wybiorą w jawnym głosowaniu. Wówczas profesor Andrzej Faruga w imieniu prezydium zarządu zaproponował prof. dr hab. Zdzisława Ciećkę na stanowisko przewodniczącego Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji, pod warunkiem, że wszyscy członkowie rady poprą jego kandydaturę w głosowaniu. Wszyscy zebrani głosowali za proponowaną kandydaturą. Prezes stowarzyszenia przekazał głos nowemu przewodniczącemu rady fundacji.

Prof. Zdzisław Ciećko podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Wyraził podziw dla zgodnej działalności prezesa stowarzyszenia, prezesa fundacji i dotychczasowego przewodniczącego rady fundacji, na rzecz uczelni i absolwentów. Podkreślił rangę tych działań na obszarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Wyraził radość i satysfakcję z wyczerpującej pracy stowarzyszenia, którą czuje jako absolwent dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Działalność stowarzyszenie i fundacji odgrywa istotną rolę w integracji absolwentów z UWM.

Przewodniczący rady fundacji po konsultacjach z zebranymi członkami zaproponował na swoich zastępców: mgr inż. Eugeniusza Nowickiego oraz mgr inż. Zdzisława Truszkowskiego. Zebrani jednomyślnie zagłosowali za zaproponowanymi kandydaturami. Prof. Zdzisław Ciećko podziękował za głosowanie i wyraził chęć współpracy z poprzednią radą, w celu uniknięcia ewentualnych błędów w dalszej działalności.

Następnie głos zabrał dr inż. Janusz Lorenz, były przewodniczący rady fundacji. Podziękował za dotychczasową współpracę prof. dr hab. Andrzejowi Farudze i dr inż. Bolesławowi Pilarkowi. Zwrócił uwagę, że w zarządzie fundacji pojawił się nowy członek, który jest specjalistą od pozyskiwania funduszy z programów UE, mgr inż. Eugeniusz Machnis, który może pomóc w rozwoju działalności fundacji. Zaproponował, by plany powstania baru mlecznego przekazać władzom uniwersytetu, ponieważ przedsięwzięcie jest za duże dla fundacji, a UWM może uzyskać z tego tytułu korzyści finansowe i merytoryczne. Apelował do zebranych, żeby oszczędzać i nie likwidować założonych lokat. Na zakończenie rozdał zebranym przygotowaną informację o dotychczasowej działalności fundacji (załączoną poniżej).

Po byłym przewodniczącym głos zabrał prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, który podziękował za zaproszenie. Zwrócił uwagę, że należy wyeliminować ciągle pojawiające się niedopowiedzenia między fundacją a UWM. Przeprosił zebranych za błąd, dotyczący zakresu kompetencji prorektorów,  który powstał z niewiedzy pracowników i władz UWM, a mianowicie w zapisie dotyczącym nadzoru właścicielskiego nad Fundacją im. M. Oczapowskiego. Podkreślił, że nie było w tym złych intencji ani podłoża do konfliktu, ale to źle wpłynęło na początkową współpracę między wymienionymi jednostkami. Zaznaczył, że uczelni potrzebna jest fundacja oraz stowarzyszenie i na odwrót.

Prof. Mirosław Gornowicz powiedział, że obowiązkiem uniwersytetu jest śledzenie losów absolwentów. W dobie niżu demograficznego kontakty z absolwentami są niesamowicie potrzebne, ponieważ to oni mogą w przystępny sposób zareklamować swoją uczelnię, swoim dzieciom i wnukom. Takie działania promuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Prorektor w imieniu władz rektorskich zadeklarował współpracę z fundacją i stowarzyszeniem, nowej radzie życzył samych sukcesów i wsparcia inicjatyw ze strony UWM, a wszystkim zebranym wszystkiego dobrego w  roku 2014.

W punkcie „wolne wnioski” głos zabrał dr inż. Zygfryd Gładkowski, proponując dodruk książki prof. dr hab. Józefa Górniewicza, przez fundację i stowarzyszenia. Prof. Andrzej Faruga powiedział, że sprawa będzie do przedyskutowania na spotkaniu prezydium zarządu.

Następnie głos zabrał mgr inż. Zdzisław Truszkowski, który podziękował za wybór na stanowisko zastępcy przewodniczącego rady fundacji i poinformował zebranych, że w poprzednich kadencjach należał do składu rady fundacji. Podkreślił, że przetarg na świadczenie usług sprzątania i portierowania na rzecz uczelni przegraliśmy na własne życzenie i wyraził podziw, że tak długo udało się utrzymać oszczędności fundacji i że nie są one przejadane. Odniósł się do słów prorektora dotyczących problemów z ilością studentów i zaproponował, by fundacja a przede wszystkim stowarzyszenie skupiło się na promowaniu uczelni, np. spotkaniach z maturzystami. Mgr inż. Zdzisław Truszkowski powiedział, iż dwóch z trzech jego synów skończyło tą samą uczelnię co on, czyli UWM, co świadczy o tym, że doświadczenia starszych absolwentów mogą przełożyć się na młodsze pokolenia. Podkreślił, że członkowie stowarzyszenia chcą działać na rzecz uczelni, ponieważ są z nią związani emocjonalnie, potrzebują jednak wsparcia merytorycznego i finansowego uniwersytetu, by godnie go reprezentować.

Wiceprezes zarządu fundacji prof. dr hab. Jan Kopytowski. Zwrócił się do prorektora, z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowywania przez UWM publikacji stowarzyszenia, które funkcjonują niczym reklama uczelni, a więc przynoszą jej korzyści. Zadał też pytanie dotyczące przyczyn przegrania przetargu przez fundację w 2009 roku.

Prorektor odpowiedział, że nie zna szczegółów tamtych wydarzeń, ponieważ nie pełnił wtedy swojej funkcji i nie miał dostępu do takich danych (sprawę tę wyjaśnił  dr inż. Bolesław Pilarek). Prof. Jan Kopytowski wspomniał o inicjatywie wręczania „Złotych dyplomów” absolwentom 50 lat po ukończeniu studiów.

Prezes prof. Andrzej Faruga wyjaśnił, że proponowana inicjatywa weszła już w życie, a zjazd jego rocznika był pierwszym, który otrzymał wspomniane „Złote dyplomy”, które podpisywane są przez rektora i prezesa stowarzyszenia absolwentów. Stowarzyszenie wystąpiło do rektora również z propozycją odnawiania dyplomów ukończenia studiów przez dziekanów poszczególnych wydziałów, na prośbę absolwentów lub z własnej inicjatywy. Propozycja takiego dyplomu została przedstawiona władzom.

Mgr inż. Zygmunt Kiersz zaproponował, by wzorem zagranicznych uczelni nasz uniwersytet kończących studia obdarowywał pamiątką z uczelni w postaci proporczyków ze stojakiem. Natomiast starszych absolwentów mogło by obdarowywać stowarzyszenie podczas zjazdów absolwentów. Taki proporczyk mógłby stać w miejscach pracy absolwentów, co byłoby zaczątkiem do rozmowy z partnerami biznesowymi, klientami lub przyszłymi pracownikami na temat wspólnie ukończonej uczelni. Na zakończenie podziękował dr inż. Bolesławowi Pilarkowi za współpracę.

Mgr inż. Eugeniusz Nowicki zaproponował, by uczelnia docierała do potencjalnych studentów przez  kluby regionalne i branżowe stowarzyszenia, które działają na terenie całego kraju. W celu zachęcenia do takich działań, przedstawiciele uczelni powinni regularnie odwiedzać i uczestniczyć w spotkaniach klubów, np. w Gdańsku i Cieszynie.

Prof. dr hab. Tadeusz Rawa zaproponował, by w centrum konferencyjnym umieścić na niewykorzystanej ścianie tablicę z nazwiskami kortowskich doktorów honoris causa.

Prof. dr hab. Jan Kopytowski zaproponował, by na osiedlu Brzeziny deptak prowadzacy do Reala nazwać promenadą profesorów.

Prof. Tadeusz Rawa przypomniał, że wniosek ten rozpatrywany był już za kadencji rektora Hopfera i niestety, nie  został przyjęty.

Dr inż. Janusz Lorenz zwrócił uwagę, że sprawą priorytetową jest teraz nazwanie jednej z ulic Olsztyna  imieniem ks. infułata Juliana Żołnierkiewicza.

Prof. Zdzisław Ciećko wyraził zadowolenie z takiej dyskusji i z rodzących się pomysłów, co jego zdaniem dobrze rokuje na dalszą działalność fundacji i stowarzyszenia.

Głos zabrał dr inż. Bolesław Pilarek, który podziękował za współpracę członkom poprzedniej rady i pogratulował wyboru na funkcje przewodniczącemu i jego zastępcom. Podkreślił znaczenie promowania „sztafety pokoleń”, co między innymi czynił prof. Andrzej Faruga podczas odwiedzania kilku miejscowości na Cieszyńskim Śląsku.

Na tym prof. Zdzisław Ciećko zakończył zebranie rady fundacji.

 

Przewodniczyli:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga

Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko

Protokołowała

Mgr Agnieszka Szulich

8 stycznia odbyło się zebranie nowej Rady Fundacji  im. M. Oczapowskiego z udziałem prezesa i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM  oraz Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Podziękowano za dotychczasowa pracę  członkom ustępującej rady oraz dokonano wyboru przewodniczącego i jego zastępców nowej rady. Przewodniczącym został prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, a jego zastępcami: mgr inż. Eugeniusz Nowicki i  mgr inż. Zdzisław Truszkowski.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Jan Kopytowski (wiceprezes zarządu fundacji), mgr inż. Zygmunt  Kiersz (wiceprezes  zarządu stowarzyszenia), mgr inż. Eugeniusz Nowicki (zastępca przewodniczącego rady fundacji),  dr inż. Zygfryd Gładkowski (sekretarz zarządu stowarzyszenia), mgr inż. Zdzisław Truszkowski (zastępca przewodniczącego rady fundacji), dr inż. Janusz Lorenz (były przewodniczący rady  fundacji), mgr inż.Eugeniusz Machnis (członek zarządu  fundacji) dr inż. Bolesław Pilarek (prezes zarządu fundacji), prof. dr hab. Henryk Lelusz (członek rady  fundacji), prof. dr hab.  Mirosław Gornowicz (prorektor UWM), prof.zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga (prezes  zarządu  stowarzyszenia), prof. dr hab. Tadeusz  Rawa (członek  rady fundacji), prof. dr hab. Zdzisław Ciećko (przewodniczący rady fundacji) i mgr inż. Jerzy Paukszto (członek rady fundacji).

Foto. Agnieszka Szulich

 

Działalność Fundacji im. M. Oczapowskiego w ostatniej kadencji Rady Fundacji

w latach 2010-2013

 

We wrześniu 2009 r., czyli w kadencji poprzedniej Rady, fundacja przegrała przetarg na sprzątanie, portierowanie i dozór mienia, gdyż odpowiedzialny za to pracownik uczelni po ogłoszeniu przetargu zmienił jeden z warunków. Fundacja jako zakład pracy chronionej została zlikwidowana. W zasadzie pozostała tylko nazwa, gdyż zatrudnienie zredukowano do 0,37 %. Inaczej mówiąc – pozostał tylko prezes. Po pewnym czasie zatrudnił pracownika, gdyż trzeba było obsługiwać 6 szaf akt osobowych po zakładzie pracy chronionej i bardzo często odpowiadać na zapytania różnych instytucji. Prowadzono także w niewielkim zakresie działalność usługową. W zasadzie fundacja z zakładu usługowego przekształciła się w biuro obsługi stowarzyszenia. Po przegranym przetargu przez rok i 4 miesiące fundacją kierował prezes Kazimierz Rodek i intensywnie poszukiwał możliwości zarobkowania. W końcu po przemyśleniach oświadczył, że w obecnych warunkach nie widzi możliwości dodatkowego zarobkowania. Zaproponował oszczędne gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi i w grudniu 2010 r. przeszedł na emeryturę. Wówczas poprosiliśmy Bolesława Pilarka, jako społecznego wiceprezesa, o pokierowanie fundacją.

Zarówno Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM, jak i Rada Fundacji zobowiązały nowego prezesa do finansowania tylko działalności stowarzyszenia i fundacji. Całe nieporozumienie polega na tym, że poprzednio do fundacji przychodzili ludzie z pomysłami na wspólne zarobienie pieniędzy, czyli z grantami lub wynikami badań itp. Proponowali wykonanie określonych prac pod szyldem fundacji, pozostawiając kilkanaście procent narzutu za prowadzenie rozliczeń. Teraz natomiast przychodzą tylko po pieniądze, jak by je oni wypracowali.

Co zrobiliśmy od roku 2011? Zredukowaliśmy wydatki i zwiększyliśmy obowiązki pracowników. Prezes połączył obowiązki prezesa (w stosunku do poprzedniego okresu), wiceprezesa i redaktora naczelnego ”5 plus X”. Księgowa prowadzi obsługę finansową i administracyjną stowarzyszenia. Dodatkowo piszemy artykuły i redagujemy stronę internetową. Włączyliśmy fundację do kilku konsorcjów. Wygraliśmy jeden przetarg na szkolenia rolników. W ramach współpracy z władzami uniwersytetu i WMODR podjęliśmy próbę zorganizowania targów żywności. Niestety, nie z własnej winy musieliśmy je odwołać. Podjęliśmy próbę zorganizowania konsorcjum rybackiego oraz kursu rysunków dla kandydatów na studia na kierunku architektura krajobrazu. Niestety, bez powodzenia. Podjęliśmy próbę zawarcia umowy partnerskiej z uniwersytetem i „Mlekovitą”, w celu uruchomienia baru mlecznego oraz wdrożenia prozdrowotnego żywienia studentów. Stosowane dokumenty przekazaliśmy 2011 r władzom uczelni. Poprzednie kierownictwo obiecało lokal, ale dopiero niedawno zakończono remont kotłowni. Ponadto po bliższym rozeznaniu sprawy, okazało się, że uruchomienie mlecznego baru i wdrożenie prozdrowotnego żywienia studentów przekracza zadania naszej fundacji. To powinien być projekt uczelniany.

Wspólnie z poprzednimi władzami uniwersytetu i Fundacją „Żak” podjęliśmy próbę utworzenia niewielkiego zakładu pracy chronionej, aby później mieć większe szanse wygrania w przetargu na usługi w UWM. Niestety, nie udało się.

Ostatnio poszerzyliśmy skład zarządu fundacji o jednego członka mgr. inż. Eugeniusza Machnisa, który w poprzedniej pracy (WMODR w Olsztynie) zajmował się przygotowywaniem różnych projektów, czyli pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z zewnątrz zakładu pracy.

W okresie minionej kadencji Rady wydano: „Spacerkiem po Kortowie” (2 wydania), „Olsztyn akademicki” (dwa wydania) i „Olsztyn uniwersytecki” (dwa wydania). W tym roku mija 20 lat wydawania jedynego w Polsce czasopisma absolwentów „5 plus X’.

Podczas ostatniej kadencji Rady Fundacji zorganizowano 45 zjazdów absolwentów.

Współpraca między stowarzyszeniem i uniwersytetem musi być jasna, życzliwa i otwarta na nowe pomysły. W tej współpracy jest siła. Jako były przewodniczący Rady Fundacji zapewniałem, że dopóki fundacja nie znajdzie nowych źródeł dochodu, dopóty nie pozwolę na zamknięcie lokat i spożytkowanie rezerwy na inne cele niż bieżące koszty utrzymania fundacji i wspieranie stowarzyszenia, co przyniosło efekty. Bez funduszy nasza działalność przestanie istnieć.

Następcom życzę sukcesów. Jednocześnie pod rozwagę przekazuję artykuł „Solidarność na trudne czasy”.

Dziękuję serdecznie Zarządowi Stowarzyszeniu Absolwentów UWM oraz Zarządowi Fundacji im. M. Oczapowskiego, bez której to wyjątkowo ofiarnej pracy nie mielibyśmy ww. sukcesu.

 

dr inż. Janusz Lorenz

Komentarze nie są dozwolone.