Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM

14 grudnia 2013 r. odbyło się statutowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w którym wzięło udział 15 członków zarządu. Zebranie otworzył prezes prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, a następnie  omówił plan działalności stowarzyszenia na 2014 r.

Zarząd zatwierdził  wniosek Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego o nadanie  „Złotej Odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM”, następującym osobom: prof. dr. hab. Marianowi Kozłowskiemu, prof. dr.hab. Leszkowi Rogalskiemu, dr.inż.  Tadeuszowi Gawlikowi i mgr. Januszowi Pająkowi – z okazji 20-lecia powstania czasopisma „5 plus X”; prof. dr. hab.Tadeuszowi Rawie, i prof. dr.hab. Henrykowi Leluszowi – za wieloletnią działalność publicystyczną i pracę w Radzie Fundacji; prof. dr hab. Danucie Bobrzeckiej, mgr.inż. Marianowi Butwiłowskiemu, mgr. inż. Janowi Kumorowi i dr. inż. Leonowi Szelągowi za działalność publicystyczną i organizacyjną w klubach.

Zarząd postanowił nawiązać  współpracę z Towarzystwem Miłośników Olsztyna. W związku z tym, że stanowisko prezesa objął dr Marcin Wakar, pracownik OBN, stowarzyszenie postanowiło podjąć starania o podjęcie współpracy, m.in. w zakresie promocji uniwersytetu, absolwentów i Warmii, tym bardziej, że w następnym roku uniwersytet będzie obchodził swoje 15-lecie i władze miasta powinny zaangażować się aktywnie w te uroczystości.

Nawiązując do wypowiedzi prof. Andrzeja Farugi, dr inż. Janusz Lorenz poinformował zebranych, że w trakcie realizacji jest pomysł nazwania, jednej z olsztyńskich ulic, imieniem zmarłego ks. infułata Juliana Żołnierkiewicza. Na prośbę księdza złożył płytę z filmem na ręce prezesa Ryszarda Czechowskiego.

W związku z kończącą się kadencją Rady Fundacji, przewodniczący złożył oficjalną rezygnację z piastowanego w przyszłości tego stanowiska. Dr inż. Janusz Lorenz zaznaczył, że rada skupia się głównie na analizie sprawozdań finansowych z działalności fundacji, a on sam woli poświęcić swój czas, energię i wiedzę na realizację inicjatyw na rzecz UWM i stowarzyszenia.

Prezes Zarządu wspomniał, że na dwóch uroczystościach rozdania dyplomów powiedział o inicjatywie nadania nazwy „Aleja Uniwersytecka”, mającej powstać arterii łączącej ul. Bp. Wilczyńskiego z ul. Warszawską na wysokości ul. Słonecznej. Po jednej z uroczystości miał przyjemność rozmawiać bezpośrednio z wiceprezydent Olsztyna, która potwierdziła, że jest odpowiedni moment na złożenie wniosku dotyczącego nadania nazwy tej ulicy.

Prof. Andrzej Faruga przyjął rezygnację przewodniczącego Rady Fundacji i w porozumieniu z zarządem stowarzyszenia upoważnił go do powołania i przewodniczenia 3 osobowemu roboczemu  zespołowi do promocji Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Na Warmii i Mazurach,  w  uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

Dr inż. Janusz Lorenz zaproponował do zespołu 3 osoby: Leona Szeląga, Jana Tywończuka i Grzegorza Zrajkowskiego.

Przyjęty na rok 2014  ramowy plan finansowy i merytoryczny zakłada” zarządu na 2014 rok.

a) Wydanie z okazji 15-lecia UWM i 660-lecia Olsztyna kolejnej książki pt.: „Olsztyn uniwersytecki. Rodem z Kortowa”.

b) Wydanie pracy magisterskiej Dawida Jędrzejaka pod tytułem: „Z kart historii Stowarzyszenia Absolwentów UWM” (tytuł roboczy)

c) Organizację trzeciego wernisażu prac absolwentów z grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej (A*R*T) – UWM.

d) Organizacja konferencji nt.: „Prozdrowotnego żywienia z wykorzystaniem mleka”.

Prezes zarządu przedstawił także  preliminarz finansowy na 2014 r. Obecni członkowie zarządu nie mieli żadnych uwag do przedstawionego dokumentu. W głosowaniu jawnym, zatwierdzono go  jednomyślnie.

Prof. Andrzej Faruga przedstawił propozycje kandydatów do nowej Rady Fundacji: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prof. dr hab. Henryk Lelusz, prof. dr hab. Tadeusz Rawa, mgr inż. Eugeniusz Nowicki, mgr inż. Jerzy Paukszto, mgr inż. Wojciech Wacewicz oraz mgr inż. Zdzisław Truszkowski. Kandydatury w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednomyślnie.

Dr inż. Zygfryd Gładkowski powiadomił, że  2013 roku przyjęto 21 nowych członków stowarzyszenia.. Na 14 grudnia 2013 r. liczba członków stowarzyszenia wyniosła 701 osób.

Jan Małgorzewicz (sekretarza) i Ryszarda Czechowskiego (prezesa)    Zarządu  Klubu Regionalnego „Pomorze” zaapelowali o zwrócenie uwagi na przyjmowanie w szeregi stowarzyszenia młodszych absolwentów, ponieważ starszym brakuje pomysłów, inicjatywy i dobrej woli  do działalności społecznej na rzecz stowarzyszenia.

Prof. Andrzej Faruga poinformował, że ostatnio został założony nowy Klub Branżowy „Toruńska Droga Mleczna”, którego większość członków stanowią młodzi absolwenci UWM.

Prezes zaprosił członków zarządu na spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli m.in.: rektor UWM – prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prorektor – prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, honorowi członkowie stowarzyszenia – prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, prof. dr hab. Teofil Mazur, doc. dr hab. Aleksander Wołos; ks. Mirosław Hulecki, mec. Andrzej Sassyn, członkowie klubów stowarzyszenia oraz inni zaproszeni goście.

Agnieszka Szulich


Komentarze nie są dozwolone.