„DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA JEST ZACHWYCAJĄCA…”

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po serdecznym powitaniu uczestników zebrania w kilku zdaniach przypomniał zapisy statutowe, a w szczególności te dotyczące wyborów zarządu. Podkreślił, że stowarzyszenie posiada osobowość prawną (Nr KRS 000003769). Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Olsztyn, a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Statut stowarzyszenia został zatwierdzony przez sąd. Zgodnie z zapisem statutu, 4-letnia kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upływa w maju 2013 r. Zarząd stowarzyszenia podjął na spotkaniu w grudniu 2012 r. uchwałę o zwołaniu walnego żebrania sprawozdawczo- wyborczego w dniu 17 maja 2013 r. O terminie, miejscu i porządku dziennym zebrania, zawiadomieni zostali wszyscy członkowie stowarzyszenia (680 osób) w czasopiśmie „5 plus X”, , Nr 2/2013 r.- str. 5. Jednocześnie w tym samym numerze członkowie mogli zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu, co miało miejsce po raz pierwszy.

Przewodniczącym obrad został prof. dr hab. Janusz Guziur, a protokolantem Agnieszka Szulich.

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili regulamin obrad. Do komisji skrutacyjnej wybrano: mgr inż. Katarzynę Szczepankowską, dr hab. inż. Krzysztofa Kozłowskiego (przewodniczący) i prof. dr hab. Leszka Rogalskiego. Do komisji wnioskowej wybrano: mgr inż. Ryszarda Dobka (przewodniczący), dr inż. Leona Szeląga i inż. Martę Bulik. Do komisji wyborczej wybrano: mgr inż. Andrzeja Nowaka (przewodniczący), mgr inż. Edwarda Misiarczyka i mgr inż. Andrzeja Majchrzaka.

Prof. Andrzej Faruga Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia z ostatniej kadencji oraz list gratulacyjny przekazany na ręce Prezesa przez wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina:

„Szanowny Panie Profesorze,

W związku z kończącą się kadencją, pragnę na Pana ręce złożyć wszystkim ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia moje wyrazy szacunku i uznania za dotychczasową 4-letnią działalność.

Nowo wybranemu Zarządowi gratuluję zaufania kolegów i życzę skuteczności w wypełnianiu stojących przed Państwem zadań, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, satysfakcji z pracy na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej.”

Mgr Dawid Jędrzejak, który napisał pracę magisterską o Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazał prezesowi prof. Andrzejowi Farudze oprawiony egzemplarz pracy i serdecznie podziękował za poświęcony mu czas oraz okazaną pomoc przy jej napisaniu. Przekazał także upominek ze Słowacji w postaci malunku na szkle przedstawiającego Bramę Koszycką w słowackim mieście Lewocza.

Z racji nadzoru właścicielskiego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nad Fundacją im. M. Oczapowskiego prezes prof. Andrzej Faruga poprosił dr. inż. Bolesława Pilarka, prezesa fundacji o złożenie informacji o działalności.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej dr hab. Krzysztof Kozłowski poinformował, że udział w zebraniu zadeklarowało 69 osób, a listę podpisało 51 osób, czyli 70%. Zebranie jest prawomocne.

Mgr inż. Władysław Płoski w imieniu komisji rewizyjnej odczytał protokół oceniający działalność Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za okres kadencji od 3 czerwca 2009 r. do 17 maja 2013 r.

Dr inż. Janusz Lorenz, przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego powiedział, że z wielką radością wysłuchał wnikliwej i bardzo pozytywnej oceny Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Fundacji dokonanej przez komisję rewizyjną. Zwracając się do wszystkich zebranych zaznaczył, że nie ma ważniejszych spraw dla nas absolwentów, jak uniwersytet i stowarzyszenie. Poinformował, że od dr inż. Janusza Krzyczyńskiego uzyskał dane, że na stronie internetowej UWM wymieniono Fundację im. M. Oczapowskiego w gronie jednostek podległych prorektorowi ds. ekonomicznych – prof. dr hab. Mirosławowi Gornowiczowi. Podkreślił, że zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja są samodzielnymi jednostkami i nie podlegają UWM. Współpraca między stowarzyszeniem i uniwersytetem musi być jasna, życzliwa i otwarta na nowe pomysły. W tej współpracy jest siła. Przewodniczący rady zapewnił, że dopóki fundacja nie znajdzie nowych źródeł dochodu, dopóty nie pozwoli na zamknięcie lokat i spożytkowanie rezerwy na inne cele niż bieżące koszty utrzymania fundacji i wspieranie stowarzyszenia.

Dr inż. Janusz Krzyczyński, prezes Klubu Regionalnego „Pomorze” przekazał drobne upominki osobom, które najbardziej wspierały klubową działalność (ks. infułatowi dr. Julianowi Żołnierkiewiczowi, mgr Agnieszce Szulich, prof. Andrzejowi Farudze, dr Tadeuszowi Płodzieniowi i dr Bolesławowi Pilarkowi).

Dr Jan Prusik podkreślił, że wiele nauczył się od prof. Jerzego Strzeżka i wiele mu zawdzięcza.

Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Strzeżek zauważył, że w wyniku wielu niedomówień zaczyna się tworzyć „stan wojenny” między stowarzyszeniem, fundacją i uniwersytetem. Stowarzyszenie powinno reprezentować przede wszystkim: dobrowolność, trwałość i niezarobkowy cel. Zwrócił uwagę na fakt, że za dużo uwagi zwraca się na finanse, a nie na absolwentów, do których trzeba wyciągać rękę w imieniu uczelni. Zarzucił obecnemu zarządowi zbyt mały zasięg działania i ograniczenie w myśleniu i dostosowywaniu się do obecnych warunków, jednocześnie wyrażając podziw dla obecnego prezesa, za to, że tak dużo zrobił podczas piastowania swojego stanowiska. Złożył członkom nowego zarządu życzenia sukcesów, wytrwałości, całościowego spojrzenia na funkcję stowarzyszenia, na jego misję wśród ludzi, którzy związani są z uczelnią. Wypowiedź zakończył informacją o wskrzeszeniu Izby Tradycji, która powstaje w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Mgr inż. Władysław Płoski, członek Komisji Rewizyjnej, wsparł głos prof. Jerzego Strzeżka, który według mówcy odważnie wypowiada się na temat pewnych animozji. Przyznał, że przyjaźni się z obecnym rektorem prof. Ryszardem J. Góreckim i gdyby przyszło mu działać w zarządzie, to dążyłby do zmian i wyjaśnienia konfliktów z władzami uniwersytetu.

Mgr inż. Eugeniusz Nowicki, sekretarz zarządu stowarzyszenia był zbulwersowany zarzutami przedmówców, z których jeden podpisał  protokół komisji rewizyjnej pozytywnie oceniającej działalność zarządu. Zdaniem sekretarza ustępujący zarząd działał niezwykle sprawnie, o czym świadczą sprawozdania z działalności stowarzyszenia i protokół komisji rewizyjnej. Zwrócił uwagę, że prezydium zarządu wystosowało wiele pism do władz uniwersytetu, które pozostały bez odpowiedzi. Doszło jedynie do spotkania J.M. Rektora z prezesem zarządu. Ustępujący zarząd zrobił wszystko, co możliwe, a nowy zapewne zrobi jeszcze więcej, żeby współpraca stowarzyszenia z władzami uniwersytetu układała się jak najlepiej, ale na zasadzie życzliwej i partnerskiej współpracy z obu stron.

Mgr inż. Władysław Płoski broniąc swojej wypowiedzi, powiedział, że protokół komisji rewizyjnej jest dla niego dość satysfakcjonujący, a on sam mówił o duchu działania.

Mgr inż. Edward Misiarczyk, sekretarz Klubu Branżowego „Zootechnicy” był zaskoczony atmosferą rewolucyjnego ducha. Nie rozumiał nastawienia środowiska uczelnianego, bo w jego przekonaniu działalność stowarzyszenia jest zachwycająca, szczególnie w ostatnich 4 latach. Stowarzyszenie wydało dwie pozycje książkowe – „Olsztyn akademicki” oraz przewodnik po Kortowie, nieustannie wspiera absolwentów podczas ich spotkań, między innymi: zorganizowano wiele klubów, ustanowiono i zorganizowano Dzień Absolwenta oraz Bal Absolwenta, powstała Promenada Absolwentów, zainstalowano ozdobną bramę, tablice pamiątkowe itd. Mówca zwrócił prof. Jerzemu Strzeżkowi uwagę, że rewolucyjne metody nic tu nie pomogą, gdyż obecny zarząd zrobił wszystko, co było i jest możliwe. Prosił, by nie burzyć tej dobrej, wypracowanej w ostatnich 4 latach atmosfery pracy stowarzyszenia. Podziękował zarządowi za to wszystko, co zostało zrobione w tej kadencji i zaznaczył, że to rektor nie chce widzieć tego, jak stowarzyszenie się zmieniło i ciągle zmienia.

Profesor Andrzej Faruga kilkakrotnie podkreślił, że nie rozumie, dlaczego niektórzy uważają go za osobę przeciwną rektorowi. Przyznał, że rektor jest jego młodszym kolegą i że nigdy nie było między nimi żadnych konfliktów. Prof. Andrzej Faruga podkreślił, że bardzo dobrze współpracowało mu się z poprzednim rektorem na zasadach partnerskich i chciałby na tej samej płaszczyźnie współpracować z obecnymi władzami uniwersytetu – jak absolwent z absolwentem. Już na początku września ubiegłego roku prosił o spotkanie z rektorem, aby wyjaśnić na czym polega obecna działalność stowarzyszenia, ponieważ rektor zna stowarzyszenie sprzed kilku lat. Ponadto wielokrotnie informował władze na piśmie o zamierzeniach i realizacji planów, co nawet raz zostało poparte uchwałą podjętą przez Senat UWM.

Dr inż. Leon Szeląg, prezes Klubu Regionalnego „Ziemia Warmińska” powiedział, że nowy zarząd powinien zrobić wszystko, by spotkać się z władzami uniwersytetu i wyjaśnić wszelkie niedomówienia. Jego zdaniem stowarzyszenie nie zrobiło niczego, żeby zaszkodzić rektorowi, wręcz przeciwnie, o czym między innymi świadczy ostatnio zorganizowana wystawa – Poczet Rektorów – Olsztyn Uniwersytecki

Dr inż. Janusz Krzyczyński podkreślił, iż na odbywające się co 4 lata walne zebranie absolwenci przyjeżdżają z własnej woli i za własne pieniądze oraz wyraził ubolewanie, że na takim spotkaniu nie ma przedstawiciela władz uczelni. Poprosił, by tę wypowiedź przekazać rektorowi.

Prof. Andrzej Faruga wyjaśnił, że rektor otrzymał zaproszenie, ale nie przybył na spotkanie, ponieważ właśnie trwają obrady Senatu UWM.

Zebrani na wniosek komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi .

Dr inż. Andrzej Nowak, przewodniczący  komisji wyborczej zgłosił następujących kandydatów do nowego zarządu: Ryszard Dobek, Andrzej Faruga, Zygfryd Gładkowski, Zygmunt Kiersz, Lech Kryszałowicz, Janusz Krzyczyński, Bolesław Krzywda, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Aleksander Nazarko, Bolesław Pilarek, Tadeusz Płodzień, Władysław Płoski, Leon Szeląg i Zdzisław Truszkowski oraz kandydatów do komisji rewizyjnej: Jan Prusik, Jerzy Paukszto, Józef Adam Ślimak, Agnieszka Truszkowska i Jan Wieczorkiewicz.

Prof. Andrzej Faruga wyjaśnił, że zaproponowani kandydaci, to bardzo aktywni członkowie ustępującego zarządu, którzy wyrazili chęć kandydowania, przewodniczący (Zygfryd Gładkowski) i członek (Władysław Płoski) ostatniej komisji rewizyjnej oraz prezes Klubu Regionalnego „Ziemia Warmińska” (Leon Szeląg). Spośród kandydatów nieobecni są: Z. Gładkowski i B. Krzywda, którzy przebywają w sanatorium i w USA oraz K. Łożyński, uczestniczący w posiedzeniu Senatu UWM.

Dr Janusz Krzyczyński w imieniu Klubu Regionalnego „Pomorze” zaproponował następujących kandydatów: Tadeusza Gawlika, Ryszarda Górnego i Tadeusz Kłosa. Dodatkowo zostali zgłoszeni: Stefan Smoczyński, Jan Tywończuk i Grzegorz Zrajkowski.

Prof. Andrzej Faruga wyraził chęć zgłoszenia na członka zarządu prof. Jerzego Strzeżka. Niestety, profesor wcześniej opuścił salę obrad i nie zostawił na piśmie swojej zgody na kandydowanie.

Do zarządu zostało zaproponowanych 21 osób, a do komisji rewizyjnej – 5 osób. Wszyscy  zgłoszeni w tajnym głosowaniu zostali wybrani w skład zarządu i komisji rewizyjnej. Mgr inż. Eugeniusz Nowicki, sekretarz zarządu zaproponował podjęcie uchwały nadającej godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie następującym osobom: prof. dr hab. Ryszardowi Góreckiemu, prof. zw. – rektorowi UWM; prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Teofilowi Mazurowi – byłemu rektorowi ART.; prof. dr hab. Stefanowi Smoczyńskiemu, prof. zw. – byłemu rektorowi ART.; dr inż. Januszowi Krzyczyńskiemu; dr hab. inż. Aleksandrowi Wołosowi oraz mgr inż. Aleksandrowi Nazarce.

Prof. Andrzej. Faruga wręczył Złotą Odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia mgr inż. Władysławowi Płoskiemu.

Skład Zarządu: Andrzej Faruga – prezes, Zygmunt Kiersz – wiceprezes, Lech Kryszałowicz – wiceprezes, Władysław Płoski – wiceprezes, Zygfryd Gładkowski – sekretarz, Pilarek Bolesław – skarbnik, Ryszard Dobek, Tadeusz Gawlik, Ryszard Górny, Tadeusz Kłos, Janusz Krzyczyński, Bolesław Krzywda, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Aleksander Nazarko, Tadeusz Płodzień, Stefan Smoczyński, Leon Szeląg, Zdzisław Truszkowski, Jan Tywończuk i Grzegorz Zrajkowski.

Skład komisji rewizyjnej: Jan Prusik – przewodniczący, Jerzy Paukszto, Józef Adam Ślimak, Agnieszka Truszkowska, Jan Wieczorkiewicz.

 

Agnieszka Szulich

 

 

WYSTĄPIENIE PROF.ZW. DR HAB. DR H.C. ANDRZEJA FARUGI

PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UWM

Proszę Państwa, wyjaśniając nieporozumienia, przypominam, że Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  posiada osobowość prawną. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Olsztyn, a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Sąd. Zgodnie z zapisem Statutu, 4-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej upływa w tym miesiącu.

Zarząd Stowarzyszenia podjął (w grudniu 2012 r.) uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniu 17 maja 2013 r. O terminie, miejscu i porządku dziennym zebrania, zostali zawiadomieni wszyscy członkowie stowarzyszenia (680 osób), w czasopiśmie „5 plus X”, str. 5, Nr 2/2013 r. Jednocześnie w tym samym numerze członkowie mogli zapoznać się ze sprawozdaniem Zarządu (czego wcześniej nie było).

Przypominam, że zarówno zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM, jak i powołana przez niego Rada Fundacji pracują społecznie.

Z uwagi na to, że o wszystkich poczynaniach Zarządu Stowarzyszenia i Klubów Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informowaliśmy na bieżąco w kolejnych numerach „5 plus X”, w swoim wystąpieniu ograniczę się do przypomnienia w telegraficznym skrócie tego co zrobiliśmy w minionej kadencji. Wszelkie podejmowane przez nas działania miały na celu realizację zadań statutowych stowarzyszenia, w tym m.in.:

 • Właściwe umocowanie stowarzyszenia i absolwentów w środowiskach uczelni, miasta i ościennych terenów;
 • Uaktualnienie zapisów statutów Stowarzyszenia i Fundacji, aby odpowiadały aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i w UWM ;
 • Podejmowanie bieżących decyzji na comiesięcznych posiedzeniach prezydium;
 • Zorganizowanie dodatkowo 4 klubów regionalnych (jako pierwszy ponad 5 lat temu powstał Klub „Pomorze”) i 2 klubów branżowych;
 • Opracowanie i przyjęcie (przez walne zebranie) zasad działania klubów;
 • Ustanowienie Złotej Odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia” i opracowanie regulaminu jej przyznawania;
 • Uruchomienie nowej strony internetowej, aktualizowanej na bieżąco, przez panią mgr Agnieszkę Szulich;
 • Uczczenie Złotymi Dyplomami absolwentów w 50-rocznicę ukończenia studiów (podpisane przez J.M. Rektora i prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM) oraz odnowienie dyplomów przez dziekanów;
 • Uporządkowywanie dokumentacji stowarzyszenia, w tym opracowywanie corocznych planów rzeczowych i finansowych, zatwierdzanych przez zarząd;
 • Ustanowienie „Dnia Absolwenta” z odpowiednią oprawą kulturalno-rozrywkową (między innymi Bal Absolwenta – pod patronatem J.M. Rektora);
 • Zainicjowanie uchwały senatu akademickiego, żeby jedna z uliczek Kortowa otrzymała nazwę „Promenada Absolwentów”, gdzie zainstalowano ozdobną bramę, 3 latarnie parkowe, głazy i tablice pamiątkowe, z krótkimi informacjami o historii uczelni, wydziałów oraz tablicę poświęconą pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich (koszty pokryte zostały przez fundację, stowarzyszenie i darczyńców wydziałów);
 • Zorganizowanie 8 wystaw malarskich i 4 fotograficznych, autorstwa absolwentów – członków stowarzyszenia;
 • Opracowanie i wydanie 5 opracowań książkowych (dzięki wsparciu finansowym Fundacji), mających na celu zarejestrowanie dla potomnych wydarzeń historycznych i wspomnień absolwentów (pionierów WSR). Tymi wydawnictwami, wystawami i promenadą włączyliśmy się w obchody 60-lecia UWM;
 • Zacieśnienie współpracy z Akademickim Centrum Kultury Studenckiej, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (w tym ufundowanie pucharów i dyplomów dla absolwentów-wystawców),
 • Uczestniczenie w uroczystościach wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz jubileuszowych zjazdach starszych roczników i promowanie tam stowarzyszenia;
 • Uczestniczenie stowarzyszenia w obchodach świąt narodowych i upamiętniających wydarzenia października 1956 roku (wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej);
 • Współpraca z Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta oraz innymi podmiotami kultury w województwie mająca na celu promocje UWM i naszego stowarzyszenia;
 • Promowanie czasopisma absolwentów „5 plus X”, które jako jedyne tego typu w Polsce ukazuje się już od ponad 19 lat;
 • Wystąpienie do J.M. Rektora UWM z wnioskiem o reaktywowanie Izby Tradycji UWM. Sprawę prowadzi kol. Jerzy Strzeżek. Jest uchwała Senatu UWM w tej sprawie;.
 • Uczczenie powstania UWM pamiątkowa tablica wmontowaną pod Kolumną Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego. Ze względu na to, że jest to pierwsza tablica upamiętniająca powstanie UWM w Olsztynie, powinniśmy pod Kolumną Orła Białego brać udział w uroczystościach organizowanych przez władze państwowe .

Wiele inicjatyw Stowarzyszenia nie mogło by być zrealizowanych bez wsparcia finansowego naszej Fundacji i życzliwości kierownictwa UWM. W tym miejscu chciałbym osobiście podziękować za okazaną mi życzliwość Radzie i Zarządowi Fundacji, rektorom UWM prof. dr hab. Józefowi Górniewiczowi i prof. dr. hab. Ryszardowi Góreckiemu oraz kanclerzom dr. inż. Wojciechowi Cymermanowi i dr. inż. Aleksandrowi Sosze.

Specjalnie dziękuję członkom zarządu, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz absolwentów i uczelni, a także zarządom klubów, którzy wnosili wiele ciekawych pomysłów, wdrążając je w życie, przy wsparciu absolwentów (klubów „Pomorze”, „Ziemia Warmińska”, „Zootechnicy WSR-ART”). Z racji nadzoru właścicielskiego stowarzyszenia, proszę prezesa zarządu Fundacji, o krótką informację dotyczącą sytuacji w fundacji.

Jednocześnie apeluję do członków i przyszłego Zarządu Stowarzyszenia o wspieranie Zarządu Fundacji w zakresie pozyskiwania zleceń i funduszy niezbędnych do dalszego jej funkcjonowania. Należy bezwzględnie zachować wypracowaną rezerwę finansową, a ulokowaną w banku na procent. Z odpisów tych realizowane są m.in. wydawnictwa stowarzyszenia i koszty obchodów Dnia Absolwenta itd. Do zachowania tej rezerwy został zobowiązany Zarząd Fundacji – uchwałą Rady Fundacji i stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia.

 

Protokół

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

 

Za okres kadencji od 3 czerwca 2009 do 17 maja 2013 r.

Od Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia minęły 4 lata. Na tym zebraniu przyjęto korekty w statucie. Wybrano nowy zarząd na 4-letnia kadencję w ilości 21 osób.

Zarząd wybrał prezydium w składzie: prezes – prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga, wiceprezesi – dr inż. Tadeusz Józef Płodzień, mgr inż. Zygmunt Kiersz, mgr Lech Kryszałowicz, sekretarz – mgr inż. Eugeniusz Nowicki i skarbnik – mgr inż. Kazimierz Rodek, który w pewnym czasie zrezygnował z tej funkcji (24 września 2011 r.). W jego miejsce wybrano dr inż. Bolesława Pilarka.

Na walnym zebraniu wybrano również 5-osobową Komisję Rewizyjną, która działając w oparciu § 17 Statutu Stowarzyszenia i Regulaminem pracy z dnia 18 grudnia 2009 r., przeprowadziła kontrole: realizacji planów pracy prezydium i zarządu stowarzyszenia, preliminarzy wydatków, protokołów zebrań i wszelkich dokumentów finansowych stowarzyszenia. Protokoły z tych kontroli przedstawialiśmy na walnych zebraniach stowarzyszenia absolwentów, które odbywały się co roku.

Z całą satysfakcją Komisja Rewizyjna stwierdza, że zarząd i jego prezydium pracowały sprawnie i prawidłowo. Świadczą o tym dane z protokołów. Wynika z nich, że zarząd w okresie kadencji odbywał 13 posiedzeń, a prezydium 30. Zarząd pracował według opracowanych rocznych planów pracy, prawidłowo realizując uchwalone preliminarze dochodów i wydatków.

W minionej kadencji stan członków zwyczajnych stowarzyszenia powiększył się z 450 do 680 (na dzień 31 grudzień 2012). Przybyło 230 członków. Jest to między innymi następstwem bardzo dobrej współpracy zarządu i jego prezydium z dziekanami i absolwentami oraz uczestnictwa członków prezydium w zjazdach koleżeńskich organizowanych przez Fundację im. M. Oczapowskiego.

Na wniosek zarządu – walne zebrania nadały tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia łącznie 12 zasłużonym osobom. W tym w mijającej kadencji 4 osobom.

Mało natomiast mamy członków wspierających stowarzyszenie, bo tylko dwóch. Choć praktycznie wspiera nas o wiele więcej, ale brak ich deklaracji.

Następnym bardzo ważnym osiągnięciem stowarzyszenia to zorganizowanie 6 klubów absolwentów. Obecnie działa 5 Klubów regionalnych, tj.: „Pomorze” w Gdańsku, „Ziemia Cieszyńska” w Cieszynie, „Ziemia Łomżyńska” w Łomży, „Ziemia Warmińska” w Olsztynie oraz „Olsztyńscy Cieszynianie”, których celem jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią oraz 2 kluby branżowe, tj.: „ Zootechnicy” i Fotograficy „ Myszki BIS”. Tylko Klub „Pomorze” powstał przed 5 laty. Pozostałe kluby powstały w mijającej kadencji dzięki wspaniałej pracy zarządu i jego prezydium.

Większość klubów aktywnie realizuje przyjęte programy działania. Organizuje wystawy malarskie i fotograficzne, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki turystyczne. Kluby współpracują ze sobą.

W mijającej kadencji zarząd zorganizował wiele różnych imprez, jubileuszy i zjazdów absolwentów, co szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu na dzisiejsze walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Bardzo ważnym osiągnięciem jest urządzenie „Promenady Absolwentów” w Kortowie z ozdobną bramą i pamiątkowym obeliskiem oraz głazem z tablicą pamiątkową poświęconą „Pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich”. W pobliżu urządzono także Aleję Wydziałów z tablicami pamiątkowymi zainstalowanymi na dużych głazach. W miejscu tym fotografują się wycieczki i uczestnicy koleżeńskich zjazdów. Ci, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych zmarłych koleżanek i kolegów podczas pogrzebów przed tablica pamiątkową składają kwiaty i zapalają znicze. Warto to miejsce zwiedzać oraz oglądać i czasami wspominać tych, co zbudowali coś wspaniałego i pięknego.

Stowarzyszanie ustanowiło Dzień Absolwenta, który co roku obchodzony jest w połowie września. W ubiegłym roku obchodząc ten dzień 15 września zamanifestowaliśmy swoją dumę z faktu ukończenia naszej uczelni. Uroczystość przebiegła bardzo dobrze. Taka jest ocena społeczności.

Biorąc pod uwagę wszechstronne osiągnięcia naszego stowarzyszenia, podkreślamy wkład pracy wielu członków, a zwłaszcza prezydium, kierujemy pod ich adresem słowa uznania i podziękowania. Zdaniem Komisji Rewizyjnej największe uznanie i wdzięczność należą się naszym dwóm prezesom, czyli profesorowi Andrzejowi Farudze, prezesowi Stowarzyszenia i doktorowi Bolesławowi Pilarkowi, prezesowi Fundacji im. M. Oczapowskiego i jednocześnie redaktorowi naczelnemu czasopisma „5 plus X”, które wydaje już ponad 19 lat. Mamy to szczęście do wspaniałych i pracowitych prezesów.

Dzięki wsparciu Fundacji im. M. Oczapowskiego wydano w tej kadencji 6 książek o Kortowie i absolwentach, które są wymienione w sprawozdaniu zarządu.

Zorganizowano 8 wystaw malarskich i fotograficznych. Biorąc pod uwagę aktywność członków stowarzyszenia, działaczy 5 klubów regionalnych i 2 branżowych – zarząd wyróżnił i nagrodził, przyznając 56 osobom „Złotą odznakę zasłużony dla Stowarzyszenia”, a statuetką uhonorował dr inż. B. Pilarka.

Na wniosek zarządu stowarzyszenia za zasługi dla uczelni UWM zostali odznaczeni:

- Złotym Laurem UWM- 6 osób

- Srebrnym Laurem UWM -2 osoby

- Brązowym Laurem UWM -2 osoby

Za wieloletnią życzliwą współpracę zarówno Stowarzyszenie Absolwentów UWM, jak i czasopismo „5 plus X” zostały wyróżnione statuetką Rektora UWM w Olsztynie

Komisja Rewizyjna stwierdza dobrą realizację preliminarza przychodów i wydatków za okres kadencji tj. 1 czerwca 2009 do 31.12 2012 r. i planu na 2013 r. Przedstawiając dochody i wydatki Stowarzyszenia Absolwentów UWM należy podkreślić wsparcie finansowe przez Fundację im. M. Oczapowskiego na druk książek i dokumentów w 2012 r. w ilości 15.678,30 zł. Na wydawnictwo „5 plus X” 26.800,07 zł. Razem wsparcie dla stowarzyszenia 42.558,37. Za tę pomoc i wkład pracy w zarządzie absolwentów należą się duże słowa uznania i podziękowanie prezesowi Fundacji dr inż. Bolesławowi Pilarkowi.

Komisja stwierdza, że dokumenty finansowe są prowadzone prawidłowo i dokładnie. Należności przekazywane w terminie. Stowarzyszenie Absolwentów UWM nie ma zobowiązań finansowych wobec budżetu ani osób trzecich.

Przy okazji kilka zdań trzeba poświęcić powołanej przez stowarzyszenie Fundacji im. M. Oczapowskiego, która finansowo, lokalowo i kadrowo wspiera stowarzyszenie. Organizuje i obsługuje zjazdy absolwentów, wydaje czasopismo „5 plus X, uruchomiła i redaguje stronę internetową i prowadzi działalność gospodarczą, między innymi wycenę nieruchomości. W tym miejscu należy przypomnieć, że we wrześniu 2009 r. (czyli w ubiegłej kadencji zarządu stowarzyszenia) Fundacja im. M. Oczapowskiego przegrała przetarg na sprzątanie i portierowanie uczelni, czego konsekwencją była likwidacja zakładu pracy chronionej oraz redukcja zatrudnienia (w fundacji) do 0,37 %. (czyli do niespełna połowy procenta, tzn.. do etatu prezesa. Po pewnym czasie zatrudniono samodzielnego referenta do spraw administracyjno-księgowych. Odbywało się to za czasów poprzedniego prezesa, który do grudnia 2010 r. kierował Fundacją (mgr inż. Kazimierz Rodek), a od 1 stycznia 2011 funkcję prezesa przejął dr inż. Bolesław Pilarek.

Za prawidłowe wykonywanie tej pracy i prowadzenie sekretariatu należą się słowa uznania i podziękowania Pani Agnieszce Szulich od Komisji Rewizyjnej wysoko ocenia wspaniałą pracę Zarządu i Prezydium Stowarzyszenia za omawianą kadencję i wyrazu jeszcze raz słowa uznania i podziękowania za wyniki osiągnięte na rzecz stowarzyszenia Absolwentów i wnosi o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i jego Prezydium przez Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

 

Przewodniczący – Zygfryd Gładkowski

Członek – Emilia Mróz

Członek – Henryka Jóźwiak

Członek – Władysław Płoski

Członek – Agnieszka Truszkowska

 

 

Komentarze nie są dozwolone.