Marzec, 2016

Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Pamiętają o swoich korzeniach

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, zwanej „Kamienicą Naujacka” 16 marca br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Już samo zaproszenie informowało o nietuzinkowym wydarzeniu. Na pierwszej stronie zamieszczono skany okładek książek wydanych przez Towarzystwo, tj.: „Pieśni Wieleńszczyzny”- autorstwa Jana Mincewicza; „Wileńskie rodowody” – autorstwa Tadeusza Matulewicza; Z „Wileńszczyzny rodem” i „Wileńskie korzenie” – pod redakcja Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka; „25 lat działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej” w opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego. Natomiast na ostatniej stronie umieszczono rewers medalu „Wiedza i Wiara”, wydanego z okazji 25-lecia powstania Towarzystwa, na którym są wizerunki dwóch wybitnych Wilnian, tj. prof. Michała Oczapowskiego i ks. prałata Józefa Obrębskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Certyfikaty za innowacyjność i jakość

Pięć kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni otrzymały certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Ekspercka nagrodziła je za jakość i innowacyjność kształcenia.

W finale I Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” certyfikaty otrzymały: interdyscyplinarny kierunek analiza i kreowanie trendów na Wydziale Humanistycznym, który pierwszych studentów przyjmie dopiero w październiku tego roku; rolnictwo (studia I i II stopnia), architektura krajobrazu (studia I stopnia), leśnictwo (studia I stopnia), ochrona środowiska (studia I i II stopnia) – kierunki prowadzone na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa naszej uczelni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski Osobowością Roku Warmii i Mazur

Prof. Mirosław Krzemieniewski, dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM otrzymał tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2015 w kategorii nauka. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu docenił osiągnięcia profesora w dziedzinie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków.

Statuetki Osobowość Roku Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznaje od 1994 r r. Wyróżnia w ten sposób osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie nauki, kultury, działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu. Prof. Mirosław Krzemieniewski został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w naukach technicznych, w dziedzinie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, opracowanie patentów, aktywność w zdobywaniu grantów badawczych. Prof. Mirosław Krzemieniewski jest także laureatem m.in. nagrody Św. Jakuba przyznawanej przez prezydenta Olsztyna. Otrzymał również odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Studenci przyznali mu tytuł najlepszego nauczyciela akademickiego na wydziale za 2015 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

REKTOR SAM ZDZIAŁA NIEWIELE

Rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem  Góreckim, rektorem  pełniącym funkcję i rektorem elektem na lata 2016-2020..

-Jak podsumuje pan mijającą kadencję?

- Przyjęliśmy program rozwojowy na okres 2012-2020 dla naszej uczelni. Dotyczyło to m.in. systemu kształcenia studentów, badań naukowych, infrastruktury i struktury wewnętrznej uczelni, a także rozwiązania problemów finansowych. Na początku mijającej kadencji zadłużenie uczelni wynosiło ponad 50 mln zł. W grudniu 2015 roku zredukowaliśmy zadłużenie zewnętrzne do zera i bardzo ograniczyliśmy zadłużenie wewnętrzne. Problem finansowy udało się rozwiązać poprzez sprzedaż części majątku i wprowadzenie programu oszczędnościowego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowi prorektorzy

Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju, I zastępca rektora
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Mirosław Gornowicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czersku, woj. pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie, 1979 r. Doktorat 1983 r., habilitacja 2004 r.

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie jako asystent, a następnie starszy asystent. Równolegle odbywał stacjonarne studia doktoranckie w swej macierzystej Uczelni w Olsztynie, w której w 1983 r., po uzyskaniu doktoratu, rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. Na tym stanowisku pracował w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, a następnie Katedrze Mikroekonomii do 2006 r. W latach dziewięćdziesiątych odbył kilka średnio- i krótkookresowych staży i pobytów naukowych w Niemczech, Danii i Szwajcarii. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Mikroekonomii, a rok później profesorem nadzwyczajnym. W latach 2002-2008 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych. Był członkiem senackich komisji ds. dydaktycznych oraz rozwoju uczelni i budżetu. Od 2005 r. jest członkiem Senatu UWM.

Aktywność pozauczelniana: Wieloletni skarbnik i członek zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Olsztynie, członek: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Rady Konsultacyjno-Programowej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej, rad programowych i naukowych czasopism naukowych. Od 2006 r. radny i przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyna.

Badania: Zajmuje się kosztami i rentownością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz konkurencyjnością polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku europejskim i światowym.

Dorobek naukowy: Około 150 publikacji, w tym 70 oryginalnych artykułów, 3 monografie, 65 komunikatów naukowych w materiałach konferencyjnych oraz 12 prac popularnonaukowych. Wypromował dwa, a recenzował sześć doktoratów.

Nagrody: Kilkanaście nagród rektora ART i UWM.

Zainteresowania: Sport

 

Prorektor ds. kadr
prof. dr hab. Grzegorz Białuński

Grzegorz Białuński urodził się 2 kwietnia 1967 r. w Giżycku. Jest absolwentem historii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1990. Doktorat 1996 r. i habilitacja 2002 r., także na UMK. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2012 r.

Praca zawodowa: po studiach pracował jako nauczyciel historii m.in. w Giżycku. Po doktoracie został adiunktem w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Od 2004 r. profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, od 2010 r. kierownik Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich. Ponadto w latach 1999-2010 pracował w Prywatnej Wyższej Szkole Zawodowej w Giżycku (wykładowca, profesor nadzwyczajny, od 2001 do 2006 r. kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji).

Badania: osadnictwo na Mazurach, Prusy Krzyżackie i Prusy Książęce oraz dzieje Prusów w okresie średniowiecza i czasach nowożytnych. Ostatnio w zainteresowaniach badawczych dominują problemy zaniku ludności (staro)pruskiej, a przede wszystkim kariera i asymilacja rodów rycerskich o pruskich korzeniach.

Publikacje: autor ponad 230 artykułów naukowych, prac redakcyjnych i recenzji, w tym 9 książek. Wypromował 2 doktorów.

Członek: m.in. Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (członek Zarządu i wiceprzewodniczący Komisji Historycznej); Towarzystwa Naukowego Pruthenia (członek Zarządu); Verein für Familienforschung für Ost- und Westpreussen, Hamburg.

Nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, dwa razy pierwsze nagrody naukowe im. W. Kętrzyńskiego Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (1997 i 1999).

Zainteresowania: historia, muzyka.

 

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Jerzy Jaroszewski urodził się 06 czerwca 1964 w Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie – 1989. Doktorat – 1993 r., habilitacja – 2004 r. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2010 r.

Praca zawodowa: jeszcze jako student rozpoczął pracę w Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie (obecnie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) kolejno na stanowiskach technologa, asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Od 1996 adiunkt w Katedrze Farmakologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ART w Olsztynie, którą kierował od 1999 r. Od 2010 r. (po zamianach restrukturyzacyjnych) do chwili obecnej kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Kierował 3 projektami i był współwykonawcą kilku projektów finansowanych przez MNiSW oraz wykonawcą w projekcie finansowanym przez Departament Rolnictwa USA. Aktualnie jest wykonawcą w 1 projekcie finansowanym przez MNiSW. Recenzował ponad 100 grantów nadesłanych do MNiSW, NCN i FNP; kilkukrotnie był członkiem panelu recenzentów MNiSW i NCN; recenzował kilkadziesiąt prac naukowych nadesłanych do czasopism krajowych i zagranicznych.

Badania: zajmuje się farmakologią i fizjologią zwierząt.

Dorobek naukowy: publikacje: 52 prace oryginalne z listy JCR, 22 prace przeglądowe i popularno-naukowe, 96 komunikatów zjazdowych. Ok. 470 cytowań. Wskaźnik Hirscha 13. Wypromował 3 doktorów.

Członek: Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN – wiceprzewodniczący, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, Towarzystwo Biologii Rozrodu, European Association of Veterinary Pharmacology and Toxicology

Nagrody i odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, liczne nagrody Rektora UWM, Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” /Merito pro Societatae/, Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Zainteresowania: wędkarstwo.

 

Prof. dr  hab. Wojciech Maksymowicz

Wojciech Stefan Maksymowicz (ur. 24 maja 1955 we Włocławku) – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, w latach 1997–1999 minister zdrowia.

Syn Stefana Maksymowicza, żołnierza AK. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Praca zawodowa. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie był starszym asystentem w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. W 2004 przystąpił do Partii Centrum

Do 2007 pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 1 października 2007 został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wydział Nauk Medycznych istnieje dopiero od 9 lat, ale w tym krótkim czasie udało mu się zebrać w Olsztynie wybitnych specjalistów. Obecnie liczy prawie 40 profesorów i doktorów habilitowanych. Między innymi dzięki nim w ubiegłym roku studenci medycyny zdali najlepiej w kraju Lekarski Egzamin Końcowy Uprawnienia do nadawania stopnia doktora wydział uzyskał w 2011 roku, zaledwie po 4 latach istnienia. Ostatnio Wydział Nauk Medycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych. To kolejny krok do utworzenia w przyszłości Collegium Medicum w Olsztynie.

Uchwałę o przyznaniu uprawnień habilitacyjnych olsztyńskiej medycynie Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła 14 marca br. Wydział musiał spełnić trudne wymagania formalne. Oceniano m.in. dorobek naukowy wydziału, kontakty międzynarodowe, skuteczność w zakresie doktoryzowania, a także formalny stan kadry naukowej.

 

W 2015 prof. Wojciech Maksymowicz otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 został wyróżniony Czerwoną Kokardką.

 

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM – nauki rolnicze

Jerzy Przyborowski urodził się 26 września 1964 w Łasinie woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART Olsztyn 1988. Doktorat 1992 r., habilitacja 2004 r. Praca zawodowa: Pierwszą pracę podjął w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie tuż przed ukończeniem studiów. Po kilkumiesięcznej pracy w tej jednostce, w lutym 1989 został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od kwietnia 1989 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w SGGW w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.

Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Badania: prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin.

Publikacje: dorobek naukowy: 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Współautor 1 książki i 2 skryptów. Współautor 8 wzorów użytkowych – odmian Salix spp. W bazie SCOPUS 44 cytowania. Wskaźnik Hirscha 4. Wypromował kilkunastu magistrów i inżynierów. Sprawuje opiekę naukową nad 3 doktorantami.

Członek kilku naukowych związków i towarzyszeń.

Nagrody i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Statuetka „Zielony Feniks” – nagroda zespołowa Fundacji Zielony Feniks za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki, 8 nagród rektora.

Zainteresowania: muzyka poważna, film, teatr, wędrówki górskie.

Brak komentarzy

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymało tom I i II wydawnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt.: „Służba Bezpieczeństwa w PRL w latach 1944-1978 Centrala”, wyd. w 1978 r.

Są to dokumenty z archiwum gen. prof. dr hab. Tadeusza Walichnowskiego przekazane bratu Feliksowi mieszkającemu w Olsztynie i od lat związanemu z uczelnią kortowską.

Dokumenty te będą udostępnione dla celów naukowych.

Brak komentarzy

XVII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka”

TECHMILK 2016

Kierowana przez prof. dr hab. Lidię Zander Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowała w Mikołajkach XVII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2016. Współorganizatorami seminarium było 67 firm produkujących na rzecz przemysłu spożywczego, w tym na rzecz mleczarstwa – 54. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy