Lipiec, 2011

Z Olsztyna do Zebrzydowic…

Dotychczasowe kontakty Zebrzydowic z społecznością akademicką Kortowa i miasta Olsztyna zaowocowały występami tamtejszego chóru „ Echo” i zdobyciem nagrody na przeprowadzonym w miasteczku akademickim V Festiwalu „ O Warmio Moja  Miła Feliksa Nowowiejskiego”,  udziałem w obchodach 90. rocznicy powołania Związku Mazurów i w seminarium poświęconym cieszyniakom zasłużonym w organizacji administracji oraz repolonizacji Mazurów na Ziemi Działdowskiej w latach dwudziestych XX wieku. Chór otrzymał także statuetkę Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyniacy w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

„Ziemia powstała z uśmiechu Boga”

Tym cytatem z dzieła Gustawa Morcinka powitała Regina Kapala zebranych na dorocznym zebraniu sprawozdawczym najstarszego w Polsce stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.  Przybyli na nie delegaci 1034 członków zrzeszonych w 28 kołach działających między innymi w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu, Warszawie i wielu miejscowościach na Śląsku Cieszyńskim. Dzięki Macierzy nie pozarastały im ścieżki do Cieszyna i do siebie. Do największych należą koła w: Olsztynie(109 członków- głównie pracowników i absolwentów UWM oraz poprzedzających go uczelni), Cieszynie (97), Strumieniu(68), Drogomyślu(62) i Zebrzydowicach( 52). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzieje Mazurka Dąbrowskiego

Józef Wybicki pisząc Mazurka Dąbrowskiego nie zdawał sprawy, że stanie się on dla Polaków pieśnią nadziei na odzyskanie niepodległości i wiary, że Polska jest tam, gdzie są Polacy. Nim Mazurek stał się hymnem naro­dowym Polacy śpiewali inne pieśni ojczyste. Za taką od połowy XIII wieku uważano Bogurodzicę. Śpiewało ją rycerstwo pod Grunwaldem ruszające do boju, śpiewało wojsko pod Wiedniem i Parkanami w 1683 roku.

W XVI stuleciu z Bogurodzicą skutecznie konkurowała pieśń Gaudę Mater Polonia, która jest naszym drugim narodowym hymnem. Zwycięskie wojska intonowały po wiktorii chocimskiej, a także wiedeńskiej Te Deum lau- damus. W drugiej połowie XVIII wieku pieśń konfedera­tów barskich zyskała na popularności, a zaczynała się od słów: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nigdy nie za dużo dobrych słów

Na Śląsku Cieszyńskim mieszka i pracuje prawie 60 absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i poprzedzających go uczelni. Większość z nich jest zrzeszona w Regionalnym Klubie Absolwen­tów UWM „Ziemia Cieszyńska”. Na czele zarządu klubu stoją mgr inż. Rajmund Ronchetti (prezes) i lek wet. Romam Kubalok (wiceprezes), mgr inż. Margot Szarzez-Małusz (sekretarz) i mgr inż. Janusz Wyleżych. Klub powstał w ubiegłym roku z inicjatywy cieszynianina prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzeja Farugi, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Zarząd „Ziemi Cieszyńskiej” spotkał się trzykrotnie i zaplanował zorgani­zowanie z tym roku wycieczki do Olsztyna oraz tradycyjnej cieszyńskiej wigilijki. Na ostatnim zebraniu klubu wykład poświęcony życiu i działalności Cieszynianina Jerzego Lanca, założyciela pierwszej przed II wojną światową polskiej szkoły w Piasutnie na Mazurach wygłosiła dr Alicja Kołakowska. Po wykładzie rozma­wiałem z kilkoma członkami klubu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz Klubu Regionalnego „Pomorze”

Kaszuby tęsknią za Kortowem

„Kaszebszczi jeziora, Kaszebszczi las, Kaszebe, Kaszebe łełają nas” – ta piosenka – nieoficjalny hymn Kaszub nie raz, nie dwa rozbrzmiewała podczas spotka­nia absolwentów UWM z Klubu „Pomorze”. Choć było bardzo wesoło – to zaczęło się bardzo patriotycznie.

Spotkanie Klubu Regionalnego „Pomorze” Stowarzy­szenia Absolwentów UWM odbyło się 7 maja. Tym razem zbiórka została wyznaczona w Będominie – na Kaszubach, w dworku Józefa Wybickiego, w którym teraz mieści się Muzeum Hymnu Polskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci budują potęgę uczelni

Klub Regionalny Absolwentów „Ziemia Łomżyńska”

Mieszkający w Łomżyńskiem absolwenci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego założyli kolejny klub regio­nalny. Na założycielskim zebraniu prezes zarządu prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga omówił program działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM i rolę klubów regionalnych. Mieszkającego w Łomży mgr. inż. Zdzisława Truszkowskiego, wieloletniego członka zarządu i Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego uhono­rował Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Powitanie lata

Tradycyjnie już, członkowie Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Stowarzyszenia Absolwentów UWM (d. WSR-ART i WSP) spotkali się przy ognisku, by powitać lato 2011.

W plenerze Ośrodka Pszczelnictwa UWM, swe umiejętności artystyczne prezentowali także goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jerzego Lanca (cieszyniaka) z Piasutna, z którym to współpracują olsztyńscy cieszyniacy.

Powitanie lata, to też okazja do kultywowania tradycji kultury Śląska Cieszyńskiego oraz Warmii i Mazur.

Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie 80-lecia urodzin i 55-lecia posługi kapłańskiej honorowego absolwenta UWM ks. inf. dr Juliana Żołnierkiewicza, któremu wręczono laur Stowarzyszenia i pierwszy egzemplarz książki pt.”Z Wileńszczyzny rodem”, wydanej z okazji XX-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Opracowanie Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka, absolwentów ART. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kluby regionalne w akcji

W życiu klubowym mamy już młodego jubilata na Pomorzu! W dniu 7 maja członkowie Klubu regionalnego Pomorze w Gdańsku, uroczyście obchodzili 5-lecia swej działalności, która może być wzorem dla innych klubów.

Założycielami klubu są znani z lat 50-tych byli studenci, organizatorzy pierwszych Juwenalii w 1958 roku, Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego w obronie powstańców węgierskich w 1956 roku i protestu na znak poparcia warszawskich studentów przeciwko zamknięciu gazety „ Po prostu”(1957). Są to koledzy Janusz Krzyczyński i Aleksander Nazarko. Spotkanie wyznaczono w Będominie – na Kaszubach, dworku Józefa Wybickiego, gdzie absolwenci zapoznali się ze zbiorami Muzeum Hymnu Polskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Druga nagroda Tomasza

Tomasz Zakrzewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

To już drugi sukces Tomasza Zakrzewskiego w tym konkursie. Nagrodzoną pracę magisterską pt. „Referendum lokalne w sprawie odwołania organów stanowiących gminy w latach 2006-2010”, której promotorem był prof. Piotr Majer z Katedry Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM Tomasz obronił w 2010 r. To analiza przeprowadzonych referendów w sprawie odwołania rad gmin i miast ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn referendów, procedury ich przeprowadzenia oraz związanych z tym kosztów.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy