Witaj na stronie kwartalnika "Studia Prawnoustrojowe"Szanowni Państwo


Czasopismo Studia Prawnoustrojowe, którego tom 29 właśnie został opublikowany, ukazuje się jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nieprzerwanie od 2003 r. Przez pierwsze lata istnienia jako rocznik, zaś od 2011 r. jako kwartalnik. W tym czasie na jego łamach ukazało się wiele setek artykułów i innych opracowań przygotowanych zarówno przez autorów będących pracownikami UWM, jak i osoby spoza tego grona, w tym co warto podkreślić gości z zagranicy m.in. Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Ukrainy czy Rosji. To właśnie stopień umiędzynarodowienia publikowanych tekstów, rady naukowej i grona recenzentów znalazł wyraz m.in. w fakcie zamieszczenia czasopisma w bazie Index Copernicus, jak i wysokiej jego pozycji w wykazie ewaluacyjnym periodyków naukowych opracowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wymienione sukcesy nie miałyby jednak miejsca gdyby nie działania osoby szczególnie istotnej dla funkcjonowania Studiów Prawnoustrojowych – Pana Profesora Stanisława Pikulskiego Dziekana WPiA UWM. To On był jednym z inicjatorów powstania czasopisma, od początku silnie z nim związany jako Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego, a później wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej Studiów Prawnoustrojowych. Pan Profesor zawsze z dużym zaangażowaniem podejmował się trudnej pracy recenzenta tekstów zgłaszanych przez Autorów niezatrudnionych na WPiA, służył radą i pomocą Redakcji czasopisma, zawsze wierząc w sukces naukowy kwartalnika.


Za tę wspaniałą postawę, pełną ludzkiej życzliwości, dobroci, za wszelkie merytoryczne wsparcie bardzo dziękujemy Panu Profesorowi, składając jednocześnie najlepsze życzenia z okazji 70. urodzin, które przypadały w dniu 6 grudnia br. Dedykując tom 29 Studiów Prawnoustrojowych Panu Profesorowi chcielibyśmy podkreślić Jego szczególne zasługi dla rozwoju czasopisma i naszego Wydziału.


Redakcja Studiów Prawnoustrojowych


Małgorzata Szwejkowska

Elżbieta Zębek

Robert Dziembowski

Marta Kowalczyk-Ludzia


Studia Prawnoustrojowe zostały włączone do CEJSH

/The Central European Journal of Social Sciences and Humanities/,

rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, gromadzącej angielskie streszczenia publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym.


Czasopismo Studia Prawnoustrojowe pozytywnie przeszło proces ministerialnej ewaluacji i obecnie - zgodnie z treścią aktualnego załącznika do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach -

za publikację w Studiach Prawnoustrojowych przyznawanych jest 9 punktów.


Każdy tom Studiów Prawonoustrojowych wydawany jest pod stałym numeren ISSN 1644-0412

NAJNOWSZY NUMER


logo SP.JPG

Projekt Marta Kowalczyk-Ludzia