• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady przygotowania prac dyplomowych

Zasady przygotowania prac dyplomowych na kierunku filologia rosyjska

1. Praca dyplomowa może być napisana w języku polskim lub rosyjskim. W pracach, napisanych w języku polskim wymagane jest zamieszczenie streszczeń w języku angielskim i rosyjskim, w pracach napisanych w języku rosyjskim – w języku polskim i angielskim.

2. Praca licencjacka powinna liczyć nie mniej niż 40 stron znormalizowanego maszynopisu, praca magisterska – nie mniej niż 60 stron.

Wymagania redakcyjne

Tekst główny:

typ i wielkość czcionki – Times New Roman, 12 p.

interlinia – 1,5

marginesy – górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm

wyrównanie – tekst wyjustowany (wyrównanie do prawej i do lewej)

wcięcie akapitowe 1,25 lub 0,63 cm

Przypisy dolne:

typ i wielkość czcionki – Times New Roman, 10 p.

interlinia – 1

Struktura pracy

 1. Strony tytułowe (w języku polskim i rosyjskim)
 2. Spis treści
 3. Wstęp (ogólne wprowadzenie do problemu badawczego, obiekt i przedmiot badań, główny cel badań, zadania, hipotezy, ogólny stan badań, zastosowane metody, techniki i procedury badań, oczekiwane rezultaty, zawartość merytoryczna rozdziałów)
 4. Rozdziały i podrozdziały
 5. Zakończenie
 6. Bibliografia w porządku alfabetycznym
 7. Streszczenie w języku angielskim
 8. Streszczenie w języku polskim lub rosyjskim
 9. Aneksy

10.  Spis tabel

11.  Spis rysunków

12.  Spis fotografii

Układ spisu treści

Wstęp                         ....................................................       strona

Rozdział I: tytuł          .....................................................      strona

 1. podtytuł           ....................................................       strona
 2. podtytuł           ...................................................        strona

Rozdział II: tytuł         ....................................................       strona

 1. podtytuł           ....................................................       strona
 2. podtytuł           ....................................................       strona

Zakończenie               ....................................................       strona

Bibliografia                 .................................................          strona

Streszczenie w języku angielskim      ........................            strona

Streszczenie w języku polskim lub rosyjskim ..........           strona

Aneksy                       ................................................           strona

Spis tabel                    ................................................           strona

Spis rysunków            ................................................           strona

Spis fotografii             ................................................           strona

Zasady zapisu przypisów

Przywołując literaturę w tekście, stosujemy odpowiednie zapisy: [Smith 1993: 48], [Smith 1999a, 1999b], [Smith 1993; Kowalski 2009], [Smith, Kowalski 2000: 36].

Przy liczbie autorów od 3 do 5 za pierwszym razem wymieniamy wszystkich [Smith, Kowalski, Nowak, Ivanov, Szczygieł 1978], następnym razem [Smith i in. 1978].

Przy pracy mającej 6 i więcej autorów stosujemy zapis [Smith i in. 1999: 67].

Zasady zapisu bibliografii

W bibliografii stosujemy układ alfabetyczny, nie stosujemy numeracji. Rozdzielamy bibliografie zapisane różnymi alfabetami.

Zasady redagowania bibliografii:

książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Bazylow, L, (1985). Historia Rosji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, strony.

Chruszczewski, P. (2013). Wybrane propozycje metodologiczne językoznawstwa antropologicznego. W: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 53-70.

artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr zeszytu), strony.

Ndiaye, I.A., (2015). "Mors voluntaria" i literatura rosyjska. Samobójstwo jako akt twórczy, społeczny i polityczny. Acta Polono-Ruthenica, XX, 91-102.

artykuł ze strony internetowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu (nr zeszytu), strony. Pozyskano z http://......

Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. Pozyskano z http://www.csulb.edu/journals/jecr/

 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl