• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dyplomowanie

Regulamin dyplomowania


Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554).
 3. Uchwała Nr 135 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr  717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku dot. zmian w Regulaminie Studiów.
 5. Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych.
 6. Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku w  sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów.
 7. Aktualne rozporządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego.

Zasady dyplomowania w ISW

 1. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: omówienia przez studenta pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na dwa pytania (zadane po jednym przez promotora i recenzenta). Członkowie komisji mają prawo zadawać pytania szczegółowe do każdej części egzaminu.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej, w  języku rosyjskim na kierunku komunikacja międzykulturowa w Europie, w języku polskim na kierunku lingwistyka w biznesie, natomiast na kierunku filologia rosyjska co najmniej dwie odpowiedzi na pytania powinny być udzielone w języku rosyjskim.
 3. Każda z trzech części egzaminu oceniana jest osobno. Ocena ogólna z egzaminu dyplomowego wyliczana jest na podstawie otrzymanych ocen.
 4. Omówienie przez studenta pracy dyplomowej obejmuje przedstawienie uzasadnienia wyboru tematu pracy, jej celów, problemu badawczego, postawionych hipotez, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, wykorzystanych metod badawczych, źródeł i wniosków. Omówienie pracy może być przedstawione w formie prezentacji.
 5. Pytania promotora i recenzenta są przez nich wybierane odpowiednio z Listy zagadnień na egzamin licencjacki oraz Listy zagadnień na egzamin magisterski udostępnionych na stronie Instytutu.
 6. Rada Instytutu w semestrze zimowym dokonuje przeglądu Listy zagadnień na egzamin licencjacki oraz Listy zagadnień na egzamin magisterski i na podstawie informacji od opiekunów prac wprowadza ewentualne zmiany i  uzupełnienia, które są opublikowane do końca lutego.
 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl