• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Zmiany w planie zajęć

W związku ze zmianą wykładowców prowadzących zajęcia po zrealizowaniu 15 godzin dydaktycznych informuję, że poniższe zajęcia od 1.12.2020 będą odbywały się w następujących godzinach:

- II rok FR, Biznes w kontaktach transgranicznych: wtorek 11:30-13:00 (według planu czwartek 16:45-18:15), prowadząca: dr Mirosława Czetyrba-Piszczako

- II rok FR, PNJR - leksyka: czwartek 16:45-18:15 (według planu wtorek 11:30-13:00), prowadząca: dr Iwona Borys

UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

Obowiązkowy wykład z Ergonomii zaplanowany został na:

10.12.2020 (czwartek), w godz. 15.00-16.30

Prowadząca: dr Joanna Hałacz

UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

Obowiązkowy wykład z Ergonomii zaplanowany został na:

23.11.2020 (poniedziałek), w godz. 17.00-18.30

Prowadząca: dr Joanna Hałacz

praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2


Pismo w sprawie realizacji praktyk

Rozporządzenie MNiE

wzór wniosku

UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

Obowiązkowy wykład z BHP zaplanowany został na:

21.12.2020 (poniedziałek), w godz. 16:45-20:00

Prowadząca: dr inż. Jolanta Fieducik

UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

Obowiązkowy wykład z Ochrony własności intelektualnej zaplanowany został na:

08.12.2020 (wtorek)  w godz. 18.15-19.45

prowadzący : dr Ewa Lewandowska

UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

Obowiązkowy wykład z Ochrony własności intelektualnej zaplanowany został na:

17.11.2020 (wtorek)  w godz. 18.15-19.45

prowadzący : dr Ewa Lewandowska

UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

Obowiązkowy wykład z Etykiety zaplanowany został na:

20.11.2020 (piątek) w godz. 15.00-18.15

prowadzący : mgr Izabela Socka

UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

Obowiązkowy wykład z Etykiety zaplanowany został na:

16.11.2020 (poniedziałek)  w godz. 16.45-20.00

prowadzący : dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Informacje dotyczące IOS

Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów!

Zgodnie z par. 12 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UCHWAŁA Nr  528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku)

 1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do studenta:

1)       realizującego studia na więcej niż jednym kierunku studiów,

2)       realizującego studia na więcej niż jednym zakresie w ramach kierunku studiów,

3)       z niepełnosprawnością,

4)       szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,

5)       znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu      z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego,

6)       będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową,

7)       odbywającego część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej,

  1. Dziekan, na wniosek studenta, wyraża zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do:

1)     studentki w ciąży,

2)     studenta będącego rodzicem,

3)     przyjętego na studia w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  1. 3. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z programu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie prowadzi do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
  2. 4. Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia         i zaliczania przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów.
  3. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
  4. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce, w odniesieniu do decyzji podjętych na postawie ust. 1, dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 Podanie wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie przesłanki do wnioskowania o IOS należy zaadresować do prodziekan ds. studenckich i promocji. Każdy wniosek musi być wcześniej zaopiniowany przez opiekuna roku (w opinii należy określić zasady realizacji zajęć).

Zaopiniowany wniosek należy złożyć w Dziekanacie lub wysłać pocztą elektroniczną (do pracownika, który prowadzi kierunek realizowany przez studenta) do 30 października, tylko za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej.

W linku znajdują się dane kontaktowe pracowników Dziekanatu (http://wh.uwm.edu.pl/wydzial/dziekanat)

 prodziekan ds. studenckich i promocji

dr Renata Rozbicka

Realizacja praktyk

Studentom, którzy w bieżącym roku akademickim będą realizować praktyki zawodowe przypominamy o konieczności ubezpieczenia się (NNW+OC). Pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia na praktykę nieubezpieczonego studenta. Ubezpieczać można się we własnym zakresie, lub do końca listopada w dziekanacie.


 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl