• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Akredytacja


Uchwała Nr 282/2009

 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ,Filologia" prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

§ 1

Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późno zm.) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z przedstawioną przez Rektora dokumentacją, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Humanistycznych w sprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku "Filologia" prowadzonym na Wydziale Humanistycznym:

1) w zakresie "filologii angielskiej" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia ­wydaje ocenę:

pozytywną

2) w zakresie "filologii germańskiej" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

3) w zakresie "filologii rosyjskiej" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

4) w zakresie "filologii rosyjskiej z językiem angielskim" na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

5) w zakresie "filologii rosyjskiej z językiem niemieckim" na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

6) w zakresie "filologii ukraińskiej" na poziomie studiów pierwszego stopnia - wydaje ocenę:

pozytywną

7) w zakresie "filologii ukraińskiej z językiem angielskim" na poziomie studiów pierwszego stopnia - wydaje ocenę:

pozytywną

8) w zakresie "filologii ukraińsko-polskiej" na poziomie jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

9) w zakresie "filologii wschodniosłowiańskiej" na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozytywną

§2

Obecnie Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie ocenia jakość kształcenia na kierunku "filologia" prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na wszystkich specjalnościach zapewniono minimum kadrowe, zadbano o właściwe proporcje między liczbą pracowników a liczbą studentów, wprowadzono w planach studiów korektę dotyczącą dwuprzedmiotowości, w znacznym stopniu poprawiła się infrastruktura i baza techniczna, zmieniły się warunki studiowania i pracy.

§3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów .filologia", w wymienionej w § 1 jednostce, powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.

§4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Marek Rocki

 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl