Terminarz posiedzeń Senatu UWM

ROK AKADEMICKI 2019/20

Piątek 28 lutego 2020 r.

Przewidywany porządek obrad

 1. Kalendarium wyborcze – Wybory na kadencję 2020-2024.
 2. Postępowanie o nadanie tytułu profesora.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Godz. 900 Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” w Kortowie (sala nr 102, I piętro) przy ul. Prawocheńskiego 9.

 

ROK AKADEMICKI 2018/19

 Piątek 30 listopada 2018 r.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Zadania w zakresie wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Stan realizacji Zarządzenia Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie.
 3. Regionalna Inicjatywa Doskonałości (projekt).
 4. Aktualny stan realizacji „Programu rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”
 5. Sprawy dydaktyczne.
 6. Sprawy finansowe.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Godz. 900 Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” w Kortowie (sala nr 102, I piętro) przy ul. Prawocheńskiego 9.

 

ROK AKADEMICKI 2017/18

Wtorek 26 czerwca 2018 r.

Porządek obrad:

 1. Plan zadań w związku z Ustawą 2.0.
 2. Finanse Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy dydaktyczne.
 5. Zmiany w Statucie UWM w Olsztynie.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Godz. 1100 Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne „Stara Kotłownia” w Kortowie (sala nr 102, I piętro) przy ul. Prawocheńskiego 9.

 

 

 

POPRZEDNIE POSIEDZENIA SENATU
ROK AKADEMICKI 2017/18

Wtorek 29 maja 2018 r., o godz. 1100

Porządek obrad:

 1. Konsekwencje organizacyjne i prawne związane z nowym prawem
  o szkolnictwie wyższym.
 2. Podsumowanie aktywności naukowej Uniwersytetu.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy dydaktyczne.
 5. Plan pracy Senackiej Komisji Statutowej.
 6. Program promocji w związku z Jubileuszem XX-lecia Uniwersytetu.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Wtorek 24 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad

 1. Zobowiązania finansowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projektach naukowych i inwestycyjno-remontowych do 2021 roku.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Podsumowanie aktywności naukowej.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wtorek 20 marca 2018 r

 Porządek obrad:

 • Sprawy dydaktyczne.
 • Zmiana zasad wewnętrznej gospodarki finansowej.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 23 lutego 2018 r.

Przewidywany porządek obrad:

1.Zmiany zasad i kryteriów ewaluacji działalności naukowej uczelni.

2.Weryfikacja wydziałowych kryteriów projakościowych.

3.Struktura organizacyjna wydziałów.

4.Przyszołość Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

5.Umiędzynarodowienie UWM w Olsztynie.

6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 26 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

 1. Informacje na temat realizacji zadań Uczelni w 2017 r.
 2. Program rozwoju Collegium Medicum:
 3. Program naprawczy Wydziałów: Lekarskiego oraz Nauk o Zdrowiu w świetle ewaluacji,
 4. Sytuacja organizacyjna i finansowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie w roku akademickim 2016/2017.
 6. Przygotowanie Uczelni do realizacji projektu „Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
 7. Zadania inwestycyjno-remontowe na 2018 r.
 8. Sprawy kadrowe.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 15 grudnia 2017 r

Porządek obrad:

 1. Prowizorium budżetowe.
 2. Sprawy rozwoju Uniwersytetu.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 24 listopada 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Informacja o sytuacji finansowej uczelni.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Restrukturyzacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Nauki o Żywności.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 10 listopada 2017 r

Porządek obrad:

 • Aktualne zasady i kryteria parametryzacji jednostek.
 • Wyniki parametryzacji wydziałów UWM.
 • Działania zmierzające do poprawy pozycji jednostek UWM:

     zasady procedury odwoławczej,

     kryteria zmian struktury organizacyjnej wydziałów w celu przystąpienia do ponownej oceny parametrycznej.

 • Plany działań ze strony wydziałów w celu uzyskania dobrej pozycji w kolejnej ocenie parametrycznej - wystąpienia dziekanów wszystkich wydziałów.
 • Uchwała Senatu w sprawie obowiązkowych działań dotyczących oceny parametrycznej.

Piątek 27 października 2017 r.

Porządek obrad

 •  Informacja o wstępnych wynikach parametryzacji.
 • Sprawy finansowe.
 • Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy dydaktyczne.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.   

 Piątek 22 września 2017 r.

Porządek obrad

 1. Informacja o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Sprawy nauki.
 6. Sytuacja finansowa Uniwersytetu.
 7. Informacja o realizacji inwestycji i remontów.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

ROK AKADEMICKI 2016/17

Poniedziałek 26 czerwca 2017 r.                                                                                   

Porządek obrad

 1. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego UWM na 2017 rok.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Informacje o stanie realizacji zadań na 2017 rok.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 Piątek 26 maja 2017 r.

Porządek obrad.

 • Budżet. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 • Sprawy dydaktyczne.
 • Sprawy kadrowe i organizacyjne.
 • Badania naukowe w 2016 roku.
 • Plan inwestycji i remontów na 2017 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wtorek 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad

 1. Sprawy dydaktyczne.
 2. Program rozwoju kształcenia anglojęzycznego na UWM w Olsztynie.
 3. Badania naukowe w 2016 roku.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Zamówienia publiczne.
 6. Sprawy bieżące.

Piątek 24 marca 2017 r.                                                                                  

Porządek obrad

 1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Sprawy finansowe.
 4. Sprawy dydaktyczne.
 5. Informacja z działalności kontrolnej.
 6. Sprawy bieżące.

Piątek 27 stycznia 2017 r.                                                                                  

 Porządek obrad

 • Zadania Uniwersytetu do realizacji w 2017 roku.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy bieżące.

Piątek16 grudnia 2016 r.                                                                                  

 Porządek obrad

 • Sprawy dydaktyczne.
 • Sprawy finansowe Uniwersytetu.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy bieżące

Wtorek 22 listopada 2016 r.                                         

Porządek obrad

 1. Bieżące zadania Uniwersytetu.
 2. Sprawy finansowe Uniwersytetu.
 3. Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Sprawy bieżące.

Piątek 24 czerwca 2016 r.                                                                                   

Porządek obrad

 1. Sprawy finansowe.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wtorek 24 maja 2016 r.                                                      

Porządek obrad:

 1.  Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wtorek 26 kwietnia 2016 r.,                                                     

 Porządek obrad

 1. Sprawy kadrowe.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 1 kwietnia 2016 r.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu, którego przedmiotem było rozpatrzenie protestu wyborczego wniesionego w dniu 18 marca 2016 roku.

Posiedzenie rozpocznie się  o godz. 1100 w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” w Kortowie (sala nr 102, I p.) przy ul. Prawocheńskiego 9.

Wtorek 22 marca 2016 r.

Porządek obrad

 1. Sprawy kadrowe.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu w 2015 roku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 18 grudnia   2015 r.                                                                            

Porządek obrad

 • Dyskusja nad projektem Statutu UWM w Olsztynie.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 Piątek 20 listopada 2015 r.                                                                                 

 Porządek obrad

 • Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2014/2015
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 25 września 2015 r.

 •  Sprawy dydaktyczne.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy ekonomiczne.
 • Rozwój gospodarczy Uczelni.
 • Harmonogram działań Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2015/2016.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

ROK AKADEMICKI 2014/15

Wtorek 30 czerwca                                                                                  

Porządek obrad

 •  Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
 • Sprawy finansowe Uczelni.
 • Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 • Prezentacja działalności, powiązanych z Uniwersytetem, stacji dydaktyczno-badawczych, spółek i fundacji.
 • Sprawy kadrowe.
 • Sprawy dydaktyczne.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piątek 22 maja                                                                                  

Porządek obrad

 • Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Sprawy finansowe Uczelni
 • Sprawy kadrowe
 • Sprawy dydaktyczne
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski

Piątek 24 kwietnia 2015 r.

Porządek obrad

 Sytuacja finansowa uniwersytetu. Budżet uczelni na 2015 rok.

 1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.        

Piątek 27 marca 2015 r.                                                    

Porządek obrad

 • Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Badania naukowe.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Piatek 6 marca                                                                                

Porządek obrad

1. Sprawy dydaktyczne.

2. Sprawy kadrowe.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Piątek 30 stycznia 2015 r

 1.Zadania Uniwersytetu na 2015 r.

2. Sprawy kadrowe.

3. Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

4. Zasady zarządzania Uniwersytetem w świetle obowiązujących przepisów.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Piątek 19 grudnia 2014 r., w Auli Karmazynowej w Centrum Konferencyjnym, przy ul. Dybowskiego 11.                                                                          

Porządek obrad

 1.  Struktura organizacyjna wydziałów.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Realizacja budżetów wydziałowych.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski
 • Po części roboczej posiedzenia Senatu odbędzie się spotkanie z kierownikami jednostek naukowo-dydaktycznych powołanych na kadencję 2015-2019 (aula główna CK, godz. 1200). Następnie przewidziane jest wspólne spotkanie wigilijne (sala bankietowa w CK).

28 listopada 2014 r.,

 Porządek obrad

 1. Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2013/2014.

2. Efektywność działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Program i harmonogram działań w zakresie kształcenia i dydaktyki w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

4. Sprawy kadrowe.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (nr 005) w Collegium Biologiae,  przy ul. Oczapowskiego 1A.

28 października 2014 r.

 Część I

1. Zmiana Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Sprawy bieżące, w tym: sprawy kadrowe, stanowisko Senatu w sprawie powoływania kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych, sprawy dydaktyczne, sprawy pozostałe.  

Część II

Zasady finansowania projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Druga część spotkania będzie wspólnym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu oraz Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

UWAGA: miejsce obrad: Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia przy ul. Prawocheńskiego 9 (piętro I, sala nr 102).

23 września 2014 r.                                                                         

Porządek obrad

 1. Nowe zadania dla Uniwersytetu w związku ze zmianami do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 2. Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Programy rozwoju wydziałów.
 5. Sprawy bieżące.

ROK AKADEMICKI 2013/14

27 czerwca 2014 r.,

Porządek obrad

 1. Informacje o bieżącej sytuacji Uniwersytetu.
 2. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Restrukturyzacja Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
 4. Realizacja przebiegu drugiego etapu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu.
 5. Sprawy kadrowe.
 6. Uchwały w sprawach bieżących.

Rok akademicki 2013/14

9 czerwca

Święto UWM. Doktorat h.c. prof. Jerzy Buzek

6 maja

Promocje doktorskie. Doktorat h.c. abp Edmund Piszcz


 

29 kwietnia 2014 r.,

Porządek obrad

 1. Finanse uczelni.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Program rozwoju w perspektywie 2014-2020:

1)       Wydział Matematyki i Informatyki,

2)       Wydział Nauk Ekonomicznych,

3)       Wydział Nauk Technicznych,

4)       Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.


 28 marca

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uczelni za 2013 rok.
 2. Sprawy nauki. Biblioteka Uniwersytecka.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy kadrowe.
 5. Program rozwoju w perspektywie 2014-2020:

1)      Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

2)      Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

3)      Wydział Nauk Medycznych,

4)      Wydział Nauk o Środowisku,

5)      Wydział Nauki o Żywności.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.

28 lutego

Porządek obrad:

1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Sprawy kadrowe.

3. Informacja o rekrutacji śródrocznej.

4. Program rozwoju w perspektywie 2014-2020:

 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Wydział Nauk Medycznych,
 • Wydział Nauk o Środowisku,
 • Wydział Nauki o Żywności.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

 24 stycznia 2014 r.

Porządek obrad

 1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Informacja o budżetach wydziałowych na 2014 rok.
 4. Przegląd funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia za okres 2012-2013.
 5. Program rozwoju w perspektywie 2014-2020:

1)  Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

2)  Wydział Biologii i Biotechnologii,

3)  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

4)  Wydział Humanistyczny.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.

20 grudnia 2013 r.

Porządek obrad

1.  Zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.  Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – problemy do rozwiązania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

3.  Badania naukowe – Projekt BIOSTRATEG.

4.  Sprawy kadrowe.

5.  Wydawnictwo Uniwersyteckie.

6.  Sprawy bieżące.

7.  Wolne wnioski.

29 listopada 2013 r.

Porządek obrad

1.     Informacje o sytuacji finansowej polskich uniwersytetów.

2.     Aktualny stan nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

3.     Finansowanie nauki.

4.     Zmiany w Statucie UWM w Olsztynie.

5.     Sprawy dydaktyczne.

6.     Sprawy kadrowe.

7.     Sprawy bieżące.

8.     Wolne wnioski.

 25 października 2013 r.

Porządek obrad
1. Rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Sprawy dydaktyczne.

3. Sprawy kadrowe.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

 24 września 2013 r.

Porządek obrad
1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013.
2. Rekrutacja.
3. Finanse. Zarządzanie finansami.
4. Zmiany w Statucie UWM w Olsztynie.
5. Sprawy kadrowe.
6. Nowa organizacja ruchu w Kortowie
7. Wolne wnioski.


Rok akademcki 20012/13

 21 czerwca 2013 r.

 Porządek obrad

 1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Uniwersytetu.
2. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013.
3. Zmiany w Statucie UWM w Olsztynie.
4. Sprawy kadrowe.
5. Bieżące sprawy dydaktyczne.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

 12 kwietnia 2013 r.

 Porządek obrad
1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Uniwersytetu.
2. Założenia do planu rzeczowo-finansowego na rok 2013.
3. Zmiany w Statucie Uniwersytetu.
4. Sprawy dydaktyczne.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

26 marca 2013 r.

Porządek obrad
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Uczelni na 2012 rok.
2. Sprawy kadrowe.
3. Sprawy dydaktyczne.
4. Sprawy naukowe.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski

12 marca 2013 r.

 Nadzwyczajne posiedzenie Senatu UWM
Temat: podjęcie uchwał dotyczących poprawy sytuacji finansowej uczelni

 22 lutego 2013 r.

Porządek obrad

 1. Zmiany w Statucie UWM.
2. Podjęcie uchwał w sprawie współpracy międzynarodowej.
3. Podjecie uchwały o utworzeniu klastra.
4. Podjecie uchwały o utworzeniu konsorcjum.
5. Ocena wniosków o odznaczenia państwowe.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
 

25 stycznia 2013 r.

Porządek obrad

1. Aktualna sytuacja finansowa Uniwersytetu.
2. Zmiany w Statucie UWM.
3. Sprawy dydaktyczne.
4. Sprawy kadrowe.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

 14 grudnia 2012 r.

Porządek obrad

1. Aktualna sytuacja finansowa Uniwersytetu.
2. Sprawy kadrowe.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

30 listopada 2012 r.
Porządek obrad
1. Sprawy finansowe Uniwersytetu.
2. Zmiany w Statucie Uniwersytetu.
3. Powołanie Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4. Sprawy kadrowe.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

 27 listopada 2012 r.

 Wspólne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Przedmiotem spotkania był rozwój współpracy w perspektywie strategii rozwoju województwa i nowego okresu finansowania w Unii Europejskiej.

 Porządek obrad:

 Zmiany w statucie UWM.

 1. Program rozwoju UWM na lata 2012-16.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Sprawy bieżące, w tym: wniosek o nadanie tytułu dr h.c. prof. Christanowi von Bahr, z uniwersytetu w Osnabrück, wybitnemu specjaliście od prawa porównawczego, rozpatrzenie sprawy Ośrodka Zamiejscowego w Ełku.
 4. Wolne wnioski.

 12.10.2012r.

Porządek obrad:

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu za rok akademicki 2011/2012.

Sprawy bieżące.

Wolne wnioski.

 1.10.2012 r.

Porządek obrad: Głosowanie nad składem osobowym komisji senackich i dodatkowym zatrudnieniem członków Senatu.

 21.09.2012 r.

 Porządek obrad:

 Sprawy dydaktyczne.

  • projekt uchwały w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 1. Sprawy kadrowe.
  • zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie mianowań na czas nieokreślony i określony na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 2. Sprawy bieżące.
  • projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Kultury i Promocji
  • projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym
  • projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
  • projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok
  • projekt uchwały w sprawie rewitalizacji szpitala
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach (Republika Czeska)
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów).
 3. Wolne wnioski.