ważne informacje:

- dane niezbędne do opracowania opisu wynalazku lub wzoru użytkowego (.pdf)
- obowiązujące akty prawne (.pdf)formy ochrony przedmiotów własności przemysłowej:

- patenty na wynalazki

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki (art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej). Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Udzielenie patentu następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wynalazku, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków jego udzielenia i wniesieniu opłaty za ochronę.


- prawa ochronne na wzory użytkowe

Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotów o trwałej postaci. Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ustawy prawo własności przemysłowej). Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Udzielenie prawa ochronnego następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wzoru, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków jego udzielenia i wniesieniu opłaty za ochronę.- prawa z rejestracji wzorów przemysłowych

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi dwadzieścia pięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.


- prawa ochronne na znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Jedno przedsiębiorstwo może mieć zarejestrowanych więcej niż jeden znak towarowy. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.


- prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.


strona główna | informacje | dokumenty do pobrania | kontakt | UWM | Artneo