Prawną ochroną projektów wynalazczych powstałych na Uniwersytecie Warmińko-Mazurskim zajmuje się Rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy:

- jest pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi (w sprawach własności przemysłowej),
- przygotowuje i sporządza dokumentację zgłoszeniową (zawierającą podanie, opis projektu wynalazczego, zastrzeżenia patentowe (ochronne), skrót opisu). Dokumentacja wykonana jest w oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz własne poszukiwania w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowana zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. Ochronę własności przemysłowej w Polsce uzyskuje się w drodze postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i ochrona ta, zasadniczo, rozpoczyna się od daty zgłoszenia przedmiotu ochrony w Urzędzie Patentowym RP,
- udziela informacji odnośnie korzystania ze zbiorów literatury patentowej w Urzędzie Patentowym RP,
- gromadzi wydawnictwa Urzędu Patentowego na nośniku papierowym i udostępnia je dla potrzeb olsztyńskiego środowiska akademickiego i naukowego, studentów, rzeczników patentowych i innych użytkowników,
- sporządza umowy licencyjne i wdrożeniowe oraz je ewidencjonuje i rozlicza,

prowadzi zlecone badania rozwiązań w zakresie:
- stanu techniki czyli badanie w zbiorach i dokumentach literatury patentowej ukazujące jaki jest stan techniki w wybranej dziedzinie techniki,
- czystości patentowej czyli badanie mające na celu sprawdzenie czy wyrób lub technologia będąca przedmiotem produkcji do wytypowanych krajów nie narusza praw wyłącznych w tych krajach, obejmuje poszukiwanie w zbiorach dokumentacji patentowej w zakresie udzielonych praw,
- zdolności patentowej, która prowadzi się dla konkretnego rozwiązania technicznego i ma na celu odpowiedzieć na pytanie czy celowym jest ubieganie się o ochronę prawną tego rozwiązania.

- służy swoją wiedzą nie tylko dla naszego środowiska akademickiego ale również dla rzeczników patentowych, podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w naszym i sąsiednich województwach.

przydatne linki:

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - www.uprp.pl
Europejski Urząd Patentowy - www.european-patent-office.org
Baza Patentowa Esp@cenet - www.ep.espacenet.com
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - www.uprp.pl
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - www.wipo.org
strona główna | informacje | dokumenty do pobrania | kontakt | UWM | Artneo