"Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych
i Technologii Budownictwa"


Spektrometr Elektronowy

Projekt zakłada utworzenie w strukturze Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa.

Przygotowanie działalności Laboratorium będzie związane z zakupem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, tj. narzędzi wykorzystywanych do wytwarzania i badania urządzeń i technologii prototypowych w budownictwie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt: Marcin Foss