Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli


Aparatura do pomiaru wilgotności

Przedsięwzięcie polega na zakupie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Cieplno-Wilgotnościowej Ochrony Budowli zlokalizowanego w strukturach Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt: Marcin Foss