"Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych"


Skaningowy Mikroskop Elektronowy (Fot. Daniel Schwen)

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej na potrzeby realizacji badań dotyczących analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego.

Aparatura unowocześni zaplecze badawcze dwóch laboratoriów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. Laboratorium Materiałów Budowlanych oraz Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt: Marcin Foss