Konkursy w NAWA

Informujemy, że w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) trwają jeszcze nabory w następujących programach:


•    Program im. Iwanowskiej
Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
Termin składania wniosków w tym programie upływa 18 grudnia br. o godz. 15:00.
Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej/ogloszenie


•    Program STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.
Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.
Celami szczegółowymi Programu są:
•    wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce,
•    zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy,
•    pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.
Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2018 roku – grudzień 2023 roku.
W okresie od 15 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15:00.
W ramach projektu realizowany jest Program STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.
Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-stypendia-doktorskie-dla-cudzoziemcow/ogloszenie


•    International Alumni
Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.
Celami szczegółowymi Programu są:
•    wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w systemowym i długofalowym budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w Polsce;
•    aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w zakresie współpracy z zagranicznymi absolwentami;
•    tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy zagranicznych absolwentów w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów;
•    wsparcie działań służących budowaniu marki polskich uczelni i jednostek naukowych
za granicą dzięki współpracy z zagranicznymi absolwentami.
Wnioski należy składać  w okresie od 15 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników naboru planowane jest w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.
Więcej informacji na stronie

https://nawa.gov.pl/instytucje/international-alumni/ogloszenie.