IPR helpdesk udostępnił tłumaczenie umów

Następujące modele umów są teraz dostępne w języku niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i hiszpańskim:

 

·         Jednostronna umowa o zachowaniu poufności

Poufność jest niezwykle istotną kwestią dla uczestników projektów badawczo-rozwojowych, od utworzenia (nawet podczas najwcześniejszych dyskusji na temat oceny uczestnictwa), po fazy wdrażania i eksploatacji. W przypadku umowy jednostronnej tylko jedna strona jest zobowiązana do utrzymania tajemnicy.

·         Wzajemna umowa o zachowaniu poufności

Umowa zawarta legalnie pomiędzy co najmniej dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania. W przypadku umowy wzajemnej obie strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

 

·         List intencyjny- MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(Wzór negocjacji w sprawie programu "Horyzont 2020”)

Memorandum of Understanding (MoU) w programie "Horyzont 2020" to porozumienie, które określa ramy negocjacji między partnerami konsorcjum, i które jest zwykle zawierane na samym początku negocjacji dotyczących zaangażowania w projekt, nawet przed złożeniem wniosku . Wyraża on zbieżność woli między stronami, wskazując zamierzoną wspólną linię działania, pomagającą wyjaśnić wszelkie protokoły dotyczące komunikacji, wymiany informacji, sprawozdawczości, kwestii poufności oraz modyfikacji i warunków rozwiązania umowy.

Więcej informacji oraz wzory umów znajduje się na stronie:

https://iprhelpdesk.eu/news/translation-models-now-available?pk_campaign=Newsletter559&pk_kwd=news3