Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) to najnowszy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji, który w latach 2021-2027 zastąpił Horyzont 2020. Jego głównym celem jest utrzymanie UE w czołówce światowych badań i innowacji

HE składa się z trzech filarów: doskonała baza naukowa, globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa i innowacyjna Europa.

I. DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA zakłada promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz rozwój infrastruktury badawczej (Europejska Rada ds. Badań Naukowych, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Infrastruktury badawcze) 

II. GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA stawiają na rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego rozwojuobejmą projekty skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach społecznych, np. starzeniu się społeczeństwa (Klastry, Wspólne Centrum Badawcze)

III. INNOWACYJNA EUROPA pozwoli na stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności (Europejska Rada ds. Innowacji, Europejskie ekosystemy innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii)

 

Program Horyzont Europa to też fundusze na zapewnianie szerszego uczestnictwa w unijnych inicjatywach badawczych i równomierne rozpowszechnianie doskonałości naukowej w całej Europie występujące jako oś horyzontalna uzupełniająca 3 powyższe filary. Zakłada się optymalizację atutów i potencjału na rzecz innowacyjnej Europy poprzez: łączenie w zespoły i tworzenie partnerstw, katedry EPB, COST, EURATOM.

 

MISJE

Nowością w programie będą misje, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak:

 §  Nowotwory

Do 2030 r. uratowanych ma zostać ponad 3 miliony istnień ludzkich, ludzie mają żyć dłużej i lepiej. Cel ma zostać osiągnięty poprzez lepsze rozumienie nowotworów, poprawę profilaktyki, diagnozowania i leczenia, polepszenie jakości życia wszystkich osób zagrożonych rakiem, oraz zapewnienie równego dostępu do powyższego w całej Europie.

 §  Adaptacja do zmian klimatu, w tym transformacja społeczna

Do 2030 r. należy przygotować Europę do radzenia sobie z zaburzeniami klimatu; przyspieszyć przejście do zdrowej i dostatniej przyszłości w bezpiecznych granicach; oraz skalować rozwiązania w zakresie odporności, które inicjują transformacje społeczne.

 §  Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe

Do 2030 r. oczyszczanie wód morskich i słodkich, przywracanie zdegradowanych ekosystemów i siedlisk, dekarbonizacja „niebieskiej gospodarki” w celu zrównoważonego wykorzystania niezbędnych towarów i usług.

 §  Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta

Wspieranie i promowanie 100 europejskich miast w ich transformacji systemowej w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 r. i przekształcenie tych miast w ośrodki eksperymentów i innowacji.

 §  Zdrowa gleba i żywność

Do 2030 r. co najmniej 75% wszystkich gleb w UE ma być zdrowych i w stanie zapewnić niezbędne usługi w zakresie zdrowej żywności, ludzi, przyrody i klimatu.

 

Oficjalna strona misji:

 https://tiny.pl/7l482

 

PARTNERSTWA EUROPEJSKIE

Horyzont Europa będzie wspierać europejskie partnerstwa pomiędzy krajami UE, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami. Celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne wysiłki badawcze i innowacyjne.

 W Horyzoncie Europa zaplanowano 49 Partnerstw w ramach 5 obszarów:

 1.      Zdrowie (przykładowe kandydujące partnerstwa: Europejskie Partnerstw na rzecz Chorób Rzadkich, Europejskie Partnerstwo Medycyny Spersonalizowanej;)

 2.   Cyfryzacja, przemysł i przestrzeń kosmiczna (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji, Danych i Robotyki; E. Partnerstwo na rzecz fotoniki; Europejskie partnerstwo na rzecz globalnie konkurencyjnych systemów kosmicznych);

 3.      Klimat, energia i mobilność (np. Partnerstwo europejskie – W kierunku transportu drogowego o zerowej emisji zanieczyszczeń (2ZERO); Partnerstwo na rzecz łańcucha wartości akumulatorów przemysłowych);

 4.   Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko naturalne (np. Partnerstwo europejskie na rzecz zdrowia zwierząt; Europejskie partnerstwo na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych systemów żywnościowych);

 5.      Partnerstwa o tematyce przekrojowej (np. Europejskie partnerstwo na rzecz otwartej chmury naukowej (EOSC);

  

Oficjalna strona Partnerstw Europejskich:

https://tiny.pl/711ph

 

Oficjalna strona programu Horyzont Europa:

https://tiny.pl/t529p

 

Prezentacja Komisji Europejskiej na temat programu Horyzont Europa znajduje się tu