7. Program Ramowy- informacje ogólne

7.Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej (7.PR) w zakresie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń

7.PR jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

 

7.PR jest programem siedmioletnim (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR. 

Tematyka

7. Program Ramowy odpowiada głównym dziedzinom postępu wiedzy i technologii, w których badania wymagają wsparcia, aby sprostać europejskim wyzwaniom społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i przemysłowym. Celem głównym jest zrównoważony wzrost.

 

7.PR podzielony jest na:

cztery programy szczegółowe, odpowiadające czterem podstawowym elementom badań europejskich:

 1. współpraca (cooperation)
 2. pomysły (ideas)
 3. ludzie (people)
 4. możliwości (capacities)

 

 

 

 

oraz dwa dodatkowe programy:


 

 

1. Współpraca (cooperation) http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Program ma na celu wspieranie projektów międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Rozwój wiedzy i technologii promowany będzie w ramach dziesięciu obszarów tematycznych. Otrzymane wsparcie służyć będzie interesowi publicznemu oraz wspomaganiu państw rozwijających się.

 

Program obejmuje następujące obszary tematyczne:
- zdrowie
- żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia
- technologie informacyjne i komunikacyjne
- nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
- energia
- środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)
- transport (łącznie z aeronautyką)
- nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
- przestrzeń kosmiczna
- bezpieczeństwo


 

2. Pomysły (ideas)http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

W ramach programu zebrano wszystkie te działania, które mają na celu wspieranie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim, czyli badań podstawowych i interdyscyplinarnych. Program zakłada dużą autonomię w wyborze dziedzin wiedzy oraz ma się przyczynić do osiągnięcia doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.


 

3. Ludzie (people)http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Program kierowany jest przede wszystkim do osób wybierających karierę naukową. Ma na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Program Ludzie ma zachęcać do mobilności, co jest kluczowe dla rozwoju kariery naukowej jak i ma duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.
W skład programu wchodzą stypendia Marie Curie podzielone na pięć grup, skierowanych do naukowców pracujących w sektorze publicznym i prywatnym, będących na różnych szczeblach kariery.


 

4. Możliwości (capacities) http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, takich jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.


7.PR wspiera bezpośrednie działania naukowe i technologiczne, które nie należą do obszaru badań jądrowych, prowadzone przez

Wspólnotowe Centrum Badawcze

(Joint Research Centre–JRC)

http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html

 W skład Wspólnotowego Centrum Badawczego wchodzi siedem Instytutów Badawczych, znajdujących się w pięciu krajach europejskich:

Ispra (Włochy)

- Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC, Włochy, Ispra)
- Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES, Włochy, Ispra)
- Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP, Włochy, Ispra)

Geel (Włochy)

- Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM, Belgia, Geel)

Karlsruhe (Niemcy)

- Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU, Niemcy, Karlsruhe)

Petten (Holandia)

- Instytut Energii (IE, Holandia, Petten)

Sewilla (Hiszpania)

- Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS, Hiszpania, Sewilla)

 

JRC pomaga w zwiększeniu skuteczności i zwiększeniu znaczenia postaw naukowych przy tworzeniu polityk wspólnotowych, poprzez wsparcie technologiczne i naukowe. Badania, jakich prowadzeniem zajmuje się JRC będą koordynowane tymi, które określone są w ramach programu WSPÓŁPRACA. Korelacja ta ma zapobiec dublowaniu się badań.

Na wsparcie ze strony JRC będą mogły również liczyć nowe kraje członkowskie oraz kraje kandydujące.

 

Priorytetowe dziedziny aktywności JRC będą obejmowały obszary:

zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, żywność, energia, transport, chemikalia, metody badań alternatywne wobec testów na zwierzętach, polityka badawcza, technologie informacyjne, materiały i metody referencyjne, biotechnologia, ryzyka, zagrożenia i skutki społeczno-gospodarcze.


Obszary działalności JRC to:

 • Dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy,
 • Solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami,
 • Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość,
 • Europa jako światowy partner,

 EURATOM

 http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

Badania w programie obejmować będą dwa priorytety.

 

Pierwszy to badania energii syntezy termojądrowej, którego celem jest rozwój wiedzy i technologii ITERa (http://www.iter.org) jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, ma on stać się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii.

 
 

Drugim priorytetem jestrozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, którego celem jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.

 

 

 

Szczególne obszary działalności EURATOM to:

 • zarządzanie odpadami radioaktywnymi,
 • systemy reaktorowe,
 • ochrona radiologiczna,
 • infrastruktura,
 • zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia.