Pracownicze Plany Kapitałowe UWM


Od 2019 r. etapami wdrażany jest w Polsce system Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Obecnie wdrożenie to odbywa się w ostatniej grupie przedsiębiorstw, w której m. in. znajdują się uczelnie. PPK jest systemem dobrowolnego długoterminowego oszczędzania, który jest dostępny dla wszystkich pracowników. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i pomnożenie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników.

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy i państwa. Pracownik wpłaca standardowo 2% wynagrodzenia, pracodawca dokłada 1,5%, natomiast państwo wnosi 250 zł tzw. wpłaty powitalnej i 240 zł rocznie.

Obowiązkiem Uczelni jest zapisanie do PPK każdego pracownika w wieku 18-55 lat. Pracownik jednak może się wypisać z uczestnictwa w programie przez złożenie pisemnej deklaracji o rezygnacji. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55, a nie ukończyli 70 lat  mogą złożyć wniosek o przystąpienie do programu.

Po osiągnięciu 60 roku życia pracownik podejmuje decyzję dotyczącą dalszych losów środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Można zarówno nadal odkładać środki, jak i dokonać ich wypłaty.

Bardzo nam zależy żeby wszyscy Pracownicy Uczelni podejmowali decyzje dotyczące swego udziału w programie w sposób świadomy i mając pełnię wiedzy na temat tego programu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.

Każdy pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z programem. W związku z tym wśród załączników znajduje się druk takiego oświadczenia oraz instrukcja złożenia oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu „Pracownik”. Każdy Pracownik Uniwersytetu do 19 marca br. powinien albo wydrukować załączone oświadczenie, wypełnić je i złożyć w Dziale Kadr lub korzystając z instrukcji złożyć to oświadczenie online. Za terminową realizację tego obowiązku przez podległych pracowników odpowiadają kierownicy jednostek.

Z poważaniem

PROREKTOR 

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM