stanowisko wykładowcy w Instytucie Muzyki w Zakładzie Instrumentalistyki

Data ogłoszenia: 
06/10/2017
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Muzyki

w Zakładzie Instrumentalistyki

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie instrumentalistyka, specjalność fortepian;
 • posiadać udokumentowany dorobek artystyczny w powyższej dyscyplinie;
 • wykazać się doświadczeniem w pracy dydaktycznej zgodnie ze specjalnością;
 • umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej, akompaniowania;
 • przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: fortepian, improwizacja fortepianowa, praca z akompaniatorem, akompaniament do dyrygowania;
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 112 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • dyplom magistra sztuki
 • udokumentowane osiągnięcia artystyczne
 •  i dydaktyczne
 • opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne 
  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późn.  zm./.

                                                                                   Dziekan                

                                                                                    prof.dr hab.Benedykt Błoński,prof.zw.