stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki w Zakładzie Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego

Data ogłoszenia: 
06/10/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko asystenta

w Instytucie Muzyki

w Zakładzie Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej, specjalność śpiew solowy, wokalistyka jazzowa;
 • posiadać udokumentowany dorobek artystyczny oraz dydaktyczny;
 • wykazać się doświadczeniem w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej  o kierunku artystycznym;
 • wykazać się umiejętnością zgodną ze specjalnością: śpiew solowy improwizacja wokalna, jazzowa;
 • udokumentowany udział w koncertach solowych,  spektaklach muzycznych, warsztatach, stażach w kraju i za granicą, konkursach;
 • przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: emisja głosu, higiena głosu, interpretacja utworu wokalnego, improwizacja wokalna, praca z mikrofonem;
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 112 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • dyplom magistra sztuki
 • udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
 • opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne 
  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późn.  zm./.

                                                                                   Dziekan               

                                                                                   prof.dr hab.Benedykt Błoński,prof.zw.