Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Systemów

Data ogłoszenia: 
16/07/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Systemów

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy inżyniera oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (według klasyfikacji od 2018 roku) lub w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza (według klasyfikacji w latach 2011-2018);
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia;
  • dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii mechanicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budową i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz właściwościami materiałowymi co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 1a i 1b) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
   w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa komputera oraz oprogramowania użytkowego przeznaczonego do prowadzenia prac badawczych, analizy danych i przygotowywania publikacji naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica, itp.) oraz umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu;
 • kierowanie w okresie ostatnich 5 lat projektem badawczym finansowanym przez MEiN lub udział, jako wykonawca, w projekcie finansowanym przez UE.
 • współpraca międzynarodowa z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie realizacji projektów badawczych oraz przygotowania publikacji naukowych;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów inżynieryjno-technicznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak budowa i użytkowanie maszyn rolno-spożywczych, projektowanie technologii w przemyśle rolno-spożywczym, inżynieria procesowa i inne.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • dyplom stopnia doktora habilitowanego;
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce;
 • deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N;
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego;
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę);
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

– UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,

– niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem 16.08.2021 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 D Z I E K A N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński