Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
16/07/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko profesora uczelni

w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
  w dyscyplinie inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej;
 • predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;
 • dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nowoczesnymi materiałami dla zastosowań w inżynierii mechanicznej co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 1a i 1b) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
  w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

 • doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • staż pracy w zakładach o profilu mechanicznym;
 • gruntowna znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyk promieniowania rentgenowskiego w badaniach materiałowych;
 • doświadczenie w zaawansowanych metodykach badawczych w zakresie materiałowo-technologicznym;
 • doświadczenie z zakresu analizy numerycznej struktury geometrycznej powierzchni;
 • znajomość metodyk komputerowego wspomagania w doborze materiałów w projektowaniu inżynierskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce;
 • deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N;
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni,
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz.478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem  16.08.2021 r.          

     

         

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              D Z I E K A N

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński