Konskurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
10/05/2019
Stanowisko: 
asystent

  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc)
w Katedrze Neurochirurgii

w projekcie „  Wykorzystanie potencjału
regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim –
EXPLORE ME, numer umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewny (uzyskano stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 • Znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • Udokumentowana praca ze zwierzętami oraz ukończone szkolenie PollaSa
 • Znajomość zagadnień związanych z układem nerwowym oraz kostno - szkieletowym
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • umiejętność pracy w zespole,

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, do dnia 24.05.2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14.06. 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego zawiera się w przedziale: 5500-6500 brutto/brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz