Konskurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
04/04/2019
Stanowisko: 
asystent

    DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego (post-doc)
w Katedrze Neurochirurgii

w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma
dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych
” – NCN OPUS 15, 
numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych
  lub pokrewnych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • udokumentowana praca ze zwierzętami oraz ukończone szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę oraz
  w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych
  w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i naukowych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25 kwietnia 2019 r.
 • Okres zatrudnienia: 34 miesiące
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych 10 588 zł brutto/brutto miesięcznie
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz