Konkursy na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
22/06/2017
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego

w  Instytucie Nauk Politycznych

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora zwyczajnego powinni posiadać:

- tytuł naukowy profesora z nauk humanistycznych w zakresie historii lub nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie,

- znaczący dorobek naukowy oraz osiągnięcia dydaktyczne w zakresie problematyki: bezpieczeństwo międzynarodowe, strategia bezpieczeństwa, historia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo państwa,

- międzynarodowe doświadczenie naukowe,

- doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych we współpracy międzynarodowej;

- bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

- umiejętności organizacyjne w kierowaniu i zarządzaniu zespołami naukowymi,

- akademickie doświadczenie dydaktyczne.

Wykaz wymaganych dokumentów:

-        podanie (kierowane do JM Rektora),

-        odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora z nauk humanistycznych w zakresie historii lub nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie,

-        informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

-        życiorys,

-        kwestionariusz osobowy,

-        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora zwyczajnego.

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2016 r. poz. 1842 ze zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 5390 zł – 8000 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lipca 2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2017 r.

Dziekan

                                                                                                   dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM