Konkursy na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji

Data ogłoszenia: 
01/06/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza 2 konkursy

na stanowisko asystenta w  Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać m.in.:

- tytuł zawodowy magistra psychologii z preferowaną specjalnością psychologia rozwoju, kliniczna,

- zaawansowany poziom przygotowania pracy doktorskiej z psychologii (min. wszczęty przewód doktorski)

- publikacje w pismach i książkach psychologicznych,

- wymagane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu psychologii rozwoju, klinicznej lub zdrowia,

- dodatkowymi atutami będą znajomość języka angielskiego, działalność społeczna oraz współpraca międzynarodowa.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis dyplomu magistra psychologii,

- poświadczony przez uczelnię lub promotora poziom zaawansowania pracy doktorskiej,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2016 r. poz. 1842 ze zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale 2450 - 3000 zł

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 czerwca 2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                    dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM