Konkurs na trzy stanowiska wykładowcy w Katedrze Pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 
22/11/2018
Stanowisko: 
wykładowca

Olsztyn, dn. 22.11.2018 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na trzy stanowiska wykładowcy
w Katedrze Pielęgniarstwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa,
 • mile widziane specjalizacje, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • doświadczenie na stanowisku wykładowcy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. dokumenty potwierdzające uzyskanie specjalizacji lub ukończenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 2375–2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM