Konkurs na trzy stanowiska asystenta-stanowisko dydaktyczne w Katedrze Anatomii

Data ogłoszenia: 
25/10/2019
Stanowisko: 
asystent

                        DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na trzy stanowiska asystenta-stanowisko dydaktyczne
w Katedrze Anatomii

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

  • tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych,
    • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
    • biegła znajomość języka angielskiego,
    • umiejętność pracy w zespole,
    • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego,
    • autor co najmniej 1 monografii.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. kopia prawa wykonywania zawodu,
  6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
  7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych (tabela obowiązująca w UWM)
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
  11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat)
  12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat)

 

Informacje:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25 listopada 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
  • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
    bez podania przyczyny.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM