Konkurs na stonowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii

Data ogłoszenia: 
14/07/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko  a s y s t e n ta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Histologii i Embriologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
  UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),
 • znajomość technik mikroskopii optycznej i elektronowej,
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy. 
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Wykaz dorobku naukowego.
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.
 8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 9. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 574 ze zm.).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia14 sierpnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 września 2022 r.