Konkurs na stanowisku adiunkta (w zakresie językoznawstwa) w Katedrze Filologii Germańskiej

Data ogłoszenia: 
28/09/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w zakresie językoznawstwa germańskiego)
w Katedrze Filologii Germańskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • przynajmniej stopień doktora oraz znaczny dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa germańskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z przedmiotów językoznawczych oraz przedmiotów  praktycznej nauki języka niemieckiego
 • dorobek naukowy zgodnie z Uchwałą nr 92 Rady Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r.
 • gotowość organizacji konferencji, warsztatów z zakresu językoznawstwa (w tym językoznawstwa stosowanego)
 • biegłość językową w zakresie języka niemieckiego na poziomie C2.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać  w  Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K.Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 12 października 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 października 2018 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3500-4000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

                                                                                                

             Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM