Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Data ogłoszenia: 
30/10/2013
Stanowisko: 
wykładowca

PROREKTOR UNIWERSYTETU WARMINSKO – MAZURSKIEGO w  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł magistra wychowania fizycznego,
 • siedmioletni staż pracy na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • kandydaci spoza Uniwersytetu udokumentowany co najmniej ośmioletni staż pracy dydaktycznej,
 • uprawnienia instruktora narciarstwa,
 • uprawnienia instruktora koszykówki,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim (piłka nożna, atletyka terenowa, turystyka rowerowa, kajaki, tenis, zajęcia aerobowe i na siłowni, piłka siatkowa i koszykówka, trójbój siłowy),
 • inne uprawnienia - szczególnie ze sportów wodnych,

Wymagane dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy,
 • kserokopie uprawnień instruktorskich,
 • kserokopie uprawnień ukończonych kursów specjalistycznych oraz dyplomów samodoskonalenia zawodowego,
 • ważne badanie lekarskie.


Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa 12 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 ( Rektorat, pok. 10)


PROREKTOR
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM