Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
18/03/2019
Stanowisko: 
wykładowca

                         DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Radiologii

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • Tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych,
 • specjalizacja z medycyny sportu,
 • minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych w zakresie struktur tarczycy, struktur szyi, jamy brzusznej, układu moczowo- płciowego, mięśniowo- szkieletowego  potwierdzone      certyfikatem,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 17.04.2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 26.04.2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205–3500 zł brutto miesięcznie.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz