Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii

Data ogłoszenia: 
03/10/2016
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN

WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy

w Katedrze Mikroekonomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,
 • dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu mikroekonomii oraz transportu i spedycji,
 • zaawansowaną realizację przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • udokumentowaną znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Przedział wynagrodzenia  zasadniczego 2450 zł - 2600 zł.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego 4 (pokój 2).

 

Termin składania podań upływa z dniem 17 października 2016 r.

 

                                                                                                              Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

    prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.