Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej

Data ogłoszenia: 
30/07/2019
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Filologii Germańskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko wykładowcy powinni posiadać:

 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa germańskiego (języki specjalistyczne)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego z uwzględnieniem zajęć z przedmiotów z praktycznej nauki języka niemieckiego
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

 1. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 3. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 4. Życiorys (CV)
 5. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 6. Odpis dyplomu doktora
 7. Informacja o działalności naukowej wraz z wykazem publikacji (z punktacją wg klasyfikacji (MNiSW)
 8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na   stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 12. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia  udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w kwiecie 3205 PLN.

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                  dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM