Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej

Data ogłoszenia: 
15/06/2018
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Filologii Germańskiej

 

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko wykładowcy powinni posiadać:

 • przynajmniej tytuł zawodowy magistra oraz znaczny dorobek i doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego (udokumentowane uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach dla nauczycieli/ lektorów);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka niemieckiego, wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, w tym: język gospodarki, język prawniczy, język turystyki i kultury itp.;
 • umiejętności oraz doświadczenie w organizacji egzaminów językowych oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • zdolności organizacji imprez kulturalnych, mających na celu promowanie języka i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz doświadczenie  w organizacji konferencji, warsztatów lub szkoleń w zakresie naboru wniosków na wyjazdy stypendialne  do Niemiec;
 • umiejętności językowe na poziomie rodzimego użytkownika języka niemieckiego (native speaker).

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K.Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 29.06.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2018 r.;
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 2400-2600 PLN;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM