Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
29/03/2018
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Filologii Angielskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko wykładowcy powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej
 • doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego (praca jako nauczyciel języka angielskiego)
 • szeroką wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznego obszaru językowego
 • umiejętności językowe na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego (native speaker)

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wykaz publikacji) i dydaktycznej (wykaz prowadzonych przedmiotów),
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,10-725 Olsztyn, w terminie do 12.04.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17.04.2018 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 2400-2600 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM