konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Chorób Wewnętrznych

Data ogłoszenia: 
14/06/2019
Stanowisko: 
asystent

  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Chorób Wewnętrznych

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych lub nefrologii lub w trakcie specjalizacji,
 • dorobek naukowy w liczbie nie mniej, niż 2 publikacji i 12 punktów MNiSW,
 • doświadczenie w pracy na oddziale nefrologicznym i/lub stacji dializ,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • obsługa komputera,  w tym pakietu Microsoft.

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 września 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                    Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz