Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu

Data ogłoszenia: 
01/04/2014
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • tytuł magistra w zakresie nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu wielowymiarowych analiz rynkowych i marketingowych oraz handlu elektronicznego,
 • zaawansowaną realizację przewodu doktorskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie),

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (pokój 6).

Termin składania podań upływa z dniem 14 kwietnia 2014 r.

                  

Dziekan

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM