Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych Zakładzie Grafiki

Data ogłoszenia: 
14/09/2016
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych Zakładzie Grafiki

 

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Kadr
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
  4. dyplom magistra
  5. udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
  6. opinię z ostatniego miejsca pracy
  7. oświadczenie stwierdzające, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
  8. oświadczenie o stanie zdrowia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późniejszymi zm.
Wynagrodzenie na stanowisku wykładowcy wynosi 2500 PLN brutto.

Zgłoszenia na konkurs jednoetapowy należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, pok. 112, do dnia 27.09.2016 roku (do godziny 12.00).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.

Dziekan
prof. zw. Benedykt Błoński